BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

IGK.6733.41.2017                                                                                                                    Ruciane-Nida, dnia 15 maja 2017 r.

                                                                      

                                                         

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dniu 10 kwietnia 2017 roku, Gminy Ruciane-Nida, z/s. Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, działającej przez pełnomocnika Pracownię Projektową PROJEKTOR - Renata Kuczyńska-Szulcbacher, z/s ul. Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałki

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie:

sieci wodociągowej PE 160 o długości do 1000 m. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 16/1, 16/2, 27, 420/2, 452/5, 452/6, 441/1, 452/8, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

            Budowa obiektu służącego zaopatrzeniu ludności w wodę. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późń. zm.).

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenach rolnych, terenach zabudowanych, terenach niezabudowanych oraz w pasach dróg krajowych i powiatowych. W sąsiedztwie występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa usługowa.

 

 

 

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1         Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

            Nie dotyczy.

2.2          Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • inwestycja znajduje się częściowo w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506);
 • inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida;
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej PE 1600 o długości do 1000 m w obrębie Ruciane-Nida nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.              Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: planowane zamierzenie stanowić będzie zaopatrzenie ludności w wodę pitną. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późń. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późń. zm.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
 • projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych;

2.3         Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

            W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późń. zm.).

2.4         Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

            W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5         Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

            Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.6         Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

            Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7         Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

 1. dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;
 2. w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.)
 3. Teren Inwestycji

            Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 16/1, 16/2, 27, 420/2, 452/5, 452/6, 441/1, 452/8 w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida.

 

UZASADNIENIE

 

Gmina Ruciane-Nida, z/s. Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, działając przez pełnomocnika Pracownię Projektową PROJEKTOR - Renata Kuczyńska-Szulcbacher, z/s ul. Noniewicza 85 C, 16-400 Suwałki, złożyła wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej PE 160 o długości do 1000 m. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 16/1, 16/2, 27, 420/2, 452/5, 452/6, 441/1, 452/8 w obrębie geodezyjnym Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. W trakcie trwania postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późń. zm.)
 • Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Olsztynie postanowieniem znak: O.OL.Z-3.4351.164.2017.t z dnia 27 kwietnia 2017 r.,
 • Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu postanowieniem znak: PZD.5010.74.2017.CI z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 • Starostą Powiatu Piskiego w zakresie ochrony gruntów rolnych postanowieniem znak: GN.6123.110.2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
 • Marszałkiem Województwa Warmińsko Mazurskiego w zakresie melioracji
  i urządzeń wodnych postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-28/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.,
 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.).

 

       Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 11 kwietnia 2017 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

Zgodnie z art. 60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt  8 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu  do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-Nida, na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 138 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego Ruciane-Nida (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 178, poz. 2620), częściowo w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na którym obowiązują przepisy rozporządzenia
Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego ( Dz. U.Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506)                       oraz Obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji RDOŚ w Olsztynie otrzymał w dniu 21 kwietnia 2017 r. W myśl treści art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.                             Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.  

Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art.53 ust.4  pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.           o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.), postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2017 r. znak GN.6123.110.2017 Starosta Powiatu Piskiego uzgodnił projekt niniejszej decyzji w zakresie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych wskazując w uzasadnieniu - …stwierdza się, że na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują grunty rolne sklasyfikowane jako –PsV- pastwiska trwałe                              oraz RV i RVI- grunty orne wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, które zgodnie z    art.7 ust.1 i ust. 2  ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie będzie wymagana stosowana zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele inne niż rolnicze.

Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art.53 ust. 4  pkt. 6  ww. ustawy,  postanowieniem z dnia 24 kwietnia 2017 r. znak MUW.DP.0702-4-28/17 Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego uzgodnił omawianą inwestycję w zakresie melioracji wodnych, stwierdzając że inwestycja realizowana będzie na gruntach rolnych, terenach zabudowanych i niezabudowanych, w pasach dróg krajowych i powiatowych, oraz że na omawianym obszarze nie występują urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych znajdujące się w ewidencji urządzeń melioracyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu.

Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art. 53 ust. 4  pkt. 9 ww. ustawy,  postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2017 r. znak: O.OL.Z-3.4351.164.2017.t Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie uzgodnił projekt ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie terenu przyległego do pasa drogowego drogi krajowej  nr 58 ( działek 16/2, 27).

Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt. 9 ww. ustawy postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2017 r. znak: PZD.5010.74.2017.CI uzgodnił projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji cel publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE 160 o długości do 1000 m na działce nr 441/1 droga pow. 4647 N, obręb  Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji

 

POUCZENIE

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją..

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. Dariusz i Jolanta Gleba,
 3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie,
 4. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu,
 5. Marek i Barbara Witkowscy,
 6. a/a

Sporządziła: Małgorzata Kaczmarczyk

 

 

Data powstania: środa, 17 maj 2017 14:43
Data opublikowania: środa, 17 maj 2017 14:52
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 cze 2017 11:17
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1085 razy