BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IGK.6730. 58.2017

IGK.6730.58.2017                                                          Ruciane-Nida, dnia 07 czerwca 2017.r.

                                                                      

                                                         

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dniu 15 maja 2017 roku, Nadleśnictwa Maskulińskie, z/s. ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida

 

U S T A L A M

lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przebudowie dojazdów pożarowych nr 17 i 18 w leśnictwach Ruciane i Wejsuny wraz z budową punktu czerpania wody do celów ppoż oraz dwoma placami składowo-manewrowymi. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 3044/2, 3054/2, 58 (jez. Guzianka Mała) położonych w obrębie Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski oraz oznaczonych numerami geodezyjnymi 3044/1, 3043/3, 3042, 3054/1, 3053/1, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, 3047, 3057, 3046, 3056, 3045, 3055 położonych w obrębie Onufryjewo, obręb geodezyjny Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

W ramach inwestycji wykonana będzie:

 1. przebudowa dojazdów nr 17 i 18 o łącznej długości do 5,5 km i szerokości nawierzchni do 6 m plus odwodnienie wzdłużne w postaci rowów oraz wykonanie dwóch placów składowo-manewrowych stanowiących element składowy dojazdów,
 2. budowa punktu ppoż nad jeziorem Guzianka Mała, składającego się z placu manewrowego o powierzchni do 1000 m2 oraz studni z czerpnią zapewniającą bezproblemowe tankowanie do trzech wozów bojowych PSP.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

            Przebudowa i budowa obiektów służących ochronie środowiska. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późń. zm.).

1.1.   Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Inwestycja zlokalizowana będzie na gruntach leśnych w większości na terenie już zajętym przez istniejące dojazdy. W sąsiedztwie występuje zabudowa rekreacyjna (OW Bielanka i OW Energetyk).

 

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1         Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

             Nie dotyczy.

2.2          Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 • w zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy;
 • planowana inwestycja lokalizowana będzie na terenach leśnych lecz nie wymaga ona zgody na wyłączenie terenów z produkcji leśnej z uwagi na fakt służenia racjonalnej gospodarce leśnej.
 • inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, w którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506);
 • inwestycja zlokalizowana jest na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego – Ruciane-Nida;
 • inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż przebudowa dojazdów pożarowych nr 17 i 18 w leśnictwach Ruciane i Wejsuny wraz z budową punktu czerpania wody do celów ppoż oraz dwoma placami składowo-manewrowymi nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: istniejąca w terenie droga, wraz z głębokimi rowami odwadniającymi, w chwili obecnej zarośniętymi, według ppoż w terenie jest dawna binduga. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późń. zm.), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późń. zm.) oraz Rozporządzeniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego z dnia 26 stycznia 2006 r. (Dz. U. Woj. W-M Nr 20 poz. 506).
 • projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych;

2.3         Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

            W granicach opracowania nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z późń. zm.).

2.4         Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

            W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

2.5         Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

            Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.6         Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

            Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym
na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7         Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

Ø      dokumentację projektową w 4 egz. wraz z uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczegółowymi złożyć we właściwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę;

Ø      w sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późń. zm.)

 1. Teren Inwestycji

            Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr 3044/2, 3054/2, 58 (jez. Guzianka Mała) położone w obrębie Ruciane-Nida, Ruciane-Nida – obszar miejski oraz oznaczone numerami geodezyjnymi 3044/1, 3043/3, 3042, 3054/1, 3053/1, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, 3047, 3057, 3046, 3056, 3045, 3055 położone w obrębie Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida.

 

UZASADNIENIE

 

Nadleśnictwo Maskulińskie, złożyło wniosek o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie dojazdów pożarowych nr 17 i 18 w leśnictwach Ruciane i Wejsuny wraz z budową punktu czerpania wody do celów ppoż oraz dwoma placami składowo-manewrowymi, na działkach oznaczonych numerami geodezyjnymi 3044/2, 3054/2, 58 (jez. Guzianka Mała) położonych w obrębie Ruciane-Nida oraz oznaczonych numerami geodezyjnymi 3044/1, 3043/3, 3042, 3054/1, 3053/1, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, 3047, 3057, 3046, 3056, 3045, 3055 położonych w obrębie Onufryjewo, gmina Ruciane-Nida

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem
i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 3. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Jacek Schramke spełniający warunek, o którym mowa
  w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.).
 4. W trakcie trwania postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późń. zm.)
 • Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późń. zm.)

 

           Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 19 maja 2017 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

Zgodnie z art. 60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt  8 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu  do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego - Ruciane-Nida, na którym obowiązują przepisy rozporządzenia Nr 138 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Otuliny Mazurskiego Parku Krajobrazowego Ruciane-Nida (Dz.U. Woj. Warm-Maz. Nr 178, poz. 2620), oraz w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego,  na którym obowiązują przepisy rozporządzenia  Nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego ( Dz. U.Woj. Warm-Maz. Nr 20, poz. 506)  oraz Obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji RDOŚ w Olsztynie otrzymał w dniu 25 maja  2017 r. Zgodnie z pismem z dnia 2 czerwca 2017 r. znak. WOPN.612.37.72.2017.EBK w  myśl treści art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.  

Zgodnie z art. 60 ust.1, w związku z art.53 ust.4  pkt. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późń. zm.), postanowieniem z dnia  31 maja 2017 r. znak: ZS.224.149.2017 Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku uzgodnił projekt powyższej decyzji w zakresie gruntów leśnych.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji

 

 

POUCZENIE

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją..

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,
 2. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego
 3. strony postępowania w drodze obwieszczenia
 4. a/a/

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

Data powstania: środa, 7 cze 2017 11:20
Data opublikowania: środa, 7 cze 2017 11:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lip 2017 14:28
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1180 razy