BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6220.01.2017

                                                                                        Ruciane-Nida, dn. 12 czerwca 2017 r.

IGK.6220.01.2017

 

P O S T A N O W I E N I E

            Na podstawie art. 98 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową budynku hotelu wraz z basenem, salą weselną, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach o numerach geodezyjnych: 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/5, 22/6, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida,

 

 p o s t a n a w i a m

z a w i e s i ć postępowanie w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową budynku hotelu wraz z basenem, salą weselną, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach o numerach geodezyjnych: 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/5, 22/6, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida,

 

   u z a s a d n i e n i e

                 Mazurski Raj Sp. z o.o. w dniu 11.04.2017 r. złożyła wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida z dnia 10.04.2017 r., uzupełniony w dniu 21.04.2017 r. w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie z rozbudową budynku hotelu wraz z basenem, salą weselną, garażem podziemnym oraz niezbędną infrastrukturą” na działkach o numerach geodezyjnych: 1/1, 4/1, 5/2, 6/1, 7/1, 8, 9/1, 9/3, 9/4, 10, 11, 21/1, 21/3, 22/1, 22/5, 22/6, 22/4, 23/8, 23/9, 23/10, 32/2, 32/3, 32/12, 32/13, 34/1, 34/3, 34/4 położonych w obrębie geodezyjnym Piaski, gm. Ruciane-Nida. W toku prowadzonego postępowania w dniu 09.06.2017 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Inwestora o zawieszenie postępowania w przedmiocie sprawy.

            Art. 98 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) stanowi, iż organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia.

 

 

 

Otrzymują:

  1. wnioskodawca.
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia (art. 49 K.p.a)
  3. a/a.

 

 

 

Sporządził:

Data powstania: poniedziałek, 12 cze 2017 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 12 cze 2017 14:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 cze 2017 08:21
Opublikował(a): Piotr Jankiewicz
Zaakceptował(a): Piotr Jankiewicz
Artykuł był czytany: 962 razy