BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.6.2017 Ruciane-Nida, 13 czerwca 2017 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 czerwca 2017 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XLII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 31 maja 2017r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLI sesji Rady Miejskiej w dniu

31 maja 2017 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok oraz sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok:

1)przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2016 rok oraz

sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia

komunalnego,

2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r.,

3)opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,

4)dyskusja,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy

Ruciane-Nida za 2016 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu .wraz z informacją

o stanie mienia Gminy.

 

8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania

budżetu za 2016 rok:

 

1)przedstawienie wniosku przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

2)opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej,

3)dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

4)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

 

C. Część uchwałodawcza :

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025,

2) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.,

3) przyjęcia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Ruciane-Nida na lata 2017 – 2022”,

  1. gospodarki gruntami i nieruchomościami.

D. Statutowe elementy obrad:

10. Interpelacje radnych.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: środa, 14 cze 2017 11:41
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 11:43
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 cze 2017 12:03
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1001 razy