BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

na wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego oraz wymiana części ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Ukcie.

 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Szkoła Podstawowa w Ukcie

Ukta 70

12-220 Ruciane – Nida

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Demontaż pozostałości istniejącego ogrodzenia.

Wszystkie metalowe elementy ogrodzenia należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu.

 1. Niwelacja terenu w miejscu przebiegu ogrodzenia.

 2. Wykonanie nowego ogrodzenia boiska szkolnego z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych:

- wysokość: 1430 x 4 mm z podmurówką;

- długość ogrodzenia: 330 mb

Wzór ogrodzenia do uzgodnienia z Zamawiającym. Na długości 15 m należy wykonać piłkochwyt z powlekanej siatki metalowej zamocowanej do obsadzonych trwale w gruncie metalowych słupków o średnicy 60mm. Piłkochwyt nie stanowi części ogrodzenia i musi być usytuowany równolegle do osi bramki.

Wysokość piłkochwytu - 4 m od poziomu gruntu.

 1. Wykonanie bramy przesuwnej metalowej:

- wysokość: 1,50 m

- szerokość: 6,60 m

 1. Wykonanie bramki metalowej wejściowej na teren szkoły:

- wysokość: 1,50 m

- szerokość: 1,30 m

Wzór bramy przesuwnej i bramki do uzgodnienia z Zamawiającym.

 

 1. Wymiana siatki ocynkowanej w istniejącym ogrodzeniu:

- wysokość: 1,20 m

- długość : 30 mb

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zakończenie robót budowlanych związanych z zamówieniem w terminie do 15.09.2017 r.

 1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY I KRYTERIUM WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto.

 2. Cena podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie, chyba że inne okoliczności spowodują konieczność zmiany zakresu prac lub/i ceny umownej w tym wykonania robót nie ujętych w ofercie.

 3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął jako jedyne kryterium cenowe- za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie najtańsza przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu.

 4. Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z istniejącymi uwarunkowaniami oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

 1. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTEPOWANIU:

W celu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

- Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy – załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania,

- Kserokopia wypisu z rejestru przedsiębiorców(opieczętowana i za zgodność z oryginałem) lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Szkoła Podstawowa w Ukcie

Ukta 70

12-220 Ruciane-Nida

w terminie do dnia 07.07.2017 r. do godziny 1200

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nr telefonu do kontaktu: 87 42 57 290 lub 512 098 507

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Szkoła Podstawowa w Ukcie pokój nr 13(sekretariat)

Ukta 70

12-220 Ruciane-Nida

dnia 07.07.2017 r. godz. 1230

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 14 cze 2017 11:44
Data opublikowania: środa, 14 cze 2017 11:49
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 10 lip 2017 09:15
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1114 razy