BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida zwraca się z prośbą oferty cenowej netto i brutto na wykonanie prac związanych z wykonaniem bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie.

 

Do złożonej oferty proszę o dołączenie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego zawierającego ceny poszczególnych elementów z przedmiaru robót. Dodatkowo należy wykonać geodezyjny pomiar powykonawczy. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2017 r. Z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w pok. 21 przy ul. Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida w godzinach pracy Urzędu

Zamówienie obejmuje:

 1. Bieżnia czterotorowa o nawierzchni poliuretanowej długości 69,00 m.

 • Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych- koryta pod nawierzchnie placów postojowych; Nr ST: D.01.01.01. (344,31+82,76)/10000;

Razem 0,04 [ha]

 • Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm,

Nr ST: D.01.02.04, płyta najazdowa 100,0*0,16

Razem :16 [m3]

 • Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie,

Nr ST:D.01.02.04; płyta najazdowa 100,0*0,16

Razem :16 [m3]

 • Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego,

Nr ST;D.01.02.04; płyta najazdowa 100,0*0,16

Razem :16 [m3]

 • Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego- nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1 km odległości,

Nr ST;D.01.02.04; płyta najazdowa 100,0*0,16

Razem :16 [m3]

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej ( humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek,

Nr ST;D.01.02.04; 4,99*69,0;

Razem: 344,31 [m2]

 • Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gr. Kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km,

Nr ST:D.02.01.01 4,99*69,0*0,15

Razem: 51,65 [m3]

 • Koszty utylizacji gruzu i ziemi

Nr ST: D.01.02.04 -humus 4,99*69,0*0,15*1,6 -płyta najazdowa 100,0*0,16*2,0

Razem: 82.63 + 32= 114,63 [t]

 • Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

Nr ST: D.04.01.01 4,83*68,84

Razem ; 332,5 [m2]

 • Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m

Nr ST: D.04.04.01 4,83*68,84

Razem :332,5 [m2]

 • Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokrat o wysokości 10 cm

Nr ST: D.04.04.01 4,83*68,84

Razem : 332,5 [m2]

 • Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm

Nr ST: D.04.04.01 4,83*68,84

Razem: 332,5 [m2]

 • Nawierzchnia z poliuretanu typu EDM o gr. 13 mm z wykonaniem przepuszczalnej elastycznej warstwy podkładowej ET o gr. 35mm. Kolorystyka bieżni zgodnie z częścią rysunkową. Na bieżni należy wyznaczyć białą farbą poliuretanową tory. Długość torów 69,0m.

Nr ST: D. 05.00.01 4,83*68,84

Razem : 332,5 [m2]

 • Ława betonowa z oporem pod krawężniki

Nr ST:D.08.03.01 (4,83*2+69,0*2)*(0,25*,04-0,15*0,08)

Razem: 7,09 [m3]

 • Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Nr ST:D.08.03.01. (4,83*2+69,0*2)

Razem: 147,66 [m]

 • Zakup i montaż bloków startowych wyczynowych aluminiowych konfekcjonowanych demontowalnych

Nr ST:D.00.00.00 4

Razem: 4 kpl

 

 1. Skocznia do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej długości 41,0m wraz z zeskocznią

 • Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

Nr ST:D.02.01.01 -rozbieg 1,36*41,0 -zeskocznia 9,0*3,0

Razem: 55,76+27 [m2] = 82,76 [m2]

 • Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0 km- transport humusu w miejsce wskazane przez zamawiającego(teren placu)

Nr ST:D.02.01.01 -zeskocznia 8,84*2,84*0,45 -studnia 3,14*0,5*0,5*1,0

Razem: 11,3+0,79=24,21 [m3]

 • Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60m3w gr. kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km

Nr ST:D.02.01.01 -rozbieg 1,36*41,0*0,15 -zeskocznia 8,84*2,84*0,60 -studnia 3,14*0,5*0,5*1,0

Razem : 8,36+15,06+0,79=24,21 [m3]

 • Koszt utylizacji gruzu i ziemi

Nr ST:D. 01.02.04 -rozbieg 1,36*41,0*0,15*1,6 - zeskocznia 8,84*2,84*0,6*1,6 -studnia 3,14*0,5*0,5*1,0*1,6

Razem: 13,38+24,1+1,26=38,74 [t]

 • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm i głębokości 3 m

Nr ST:D. 00.00.00

Razem: 1 studnia

 • Studnie rewizyjne z kręgów betonowych w gotowym wykopie o średnicy 1000mm-za każde 0,5m różnicy głębokości

Nr ST:D. 00.00.00 0,5

Razem: -4

 • Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV

Nr ST:D.04.01.01 -rozbieg 1,20*40,92 -zeskocznia 8,84*2,84

Razem: 49,1+5,11=74,21 [m2]

 • Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m

R ST:D.04.04.01 -rozbieg 1,20*40,92

Razem : 49,1 [m2]

 • Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o wys.10 cm

Nr ST:D.04.04.01 -rozbieg 1,20*40,92

Razem: 49,1 [m2]

 • Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm

Nr ST:D.04.04.01 -rozbieg 1,20*40,92

Razem:49,1 [m2]

 • Nawierzchnia z poliuretanu typu EPDM o gr. 13 mm z wykonaniem przepuszczalnej elastycznej warstwy podkładowej ET o gr. 35 mm. Kolorystyka bieżni zgodnie z częścią rysunkową. Na bieżni należy wyznaczyć białą farbą poliuretanową tory

Nr ST:D.05.0.01 - rozbieg 1,20*40,92

Razem: 49,1 [m2]

 • Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton C12/15

Nr ST:D.08.03.01 -zeskocznia (9,0*2+2,84*2)*(0,25*0,24-0,15*0,08) -rozbieg (41,0*2+1,2)*(0,25*0,24-0,15*0,08) -zamknięcie chodnika 2,5*(0,25*0,24-0,15*0,08)

Razem: 1,14+3,99+0,12=5,25 [m3]

 • Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

Nr ST:D08.03.01 -zeskocznia (9,0*2+2,84*2) -rozbieg (41,0*2+1,2) -zamknięcie chodnika 2,5

Razem: 23,68+83,2+2,5=109,38 [m]

 • Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3m. docelowa grubość 20,0cm

Nr ST:D.04.04.01 -zeskocznia 8,84*2,84

Razem : 25,11 [m2]

 • Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie – za każdy dalszy 1 cm ponad 3 cm

Nr ST:D. 04.04.01 -zeskocznia 8,84*2,84

Razem: 25,11 [m2]

 • Podbudowa z kruszywa łamanego -tłucznia kamiennego 31,5-63mm- o grubości po zagęszczeniu 8 cm -docelowo 10cm

Nr ST:D.04.04.01 -zeskocznia 8,84*2,84 -studnia 3,14*0,5*0,5*10

Razem: 25,11+7,85=32,96 [m2]

 • Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego 31,-63mm- o grubości po zagęszczeniu 8cm- za każdy dalszy 1 cm

Nr ST:D.04.04.01 -zeskocznia 8,84*2,84 -studnia 3,14*0,5*0,5*10

Razem:25,11+7,85=32,96 [m2]

 • Montaż kompletnego progu konfekcjonowanego odskoczni zgodnie z dokumentacją projektową.

Nr ST:D.00.00.00

Razem: 1 kpl.

 • Wypełnienie piaskownicy do soku w dal piaskiem kwarcowym- gr. około 30 cm.

Nr ST:D.04.04.01 -zeskocznia n8,84*2,84

Razem: 25,11 m2

 • Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.

Nr ST:D.09.01.01 467,93*0,5

Razem:70,19

 • Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1 km po terenie lub drogach gruntowych.

Nr ST:D.09.01.01 467,93*0,15

Razem:70,19 [m3]

 • Ręczne rozścielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie płaskim

Nr ST:D.09.01.01 467,93*0,15

Razem:70,19 [m3]

 • Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii III

Nr ST:D.09.01.01 467,96

Razem:467,93 [m2]

 • Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej 1 kpl.

Oferty należy złożyć na piśmie osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Wykonaniem bieżni lekkoatletycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Rucianem-Nidzie w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida przy Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida w terminie do dnia 12 lipca 2017 r. do godz. 14.30 pok. Nr 15.

 

Z poważaniem
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/ Piotr Ryszard Feliński

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 30 cze 2017 14:27
Data opublikowania: piątek, 30 cze 2017 14:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 17 lip 2017 14:28
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1341 razy