BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Obwieszczenie

 

Ruciane-Nida, 18 października 2017 r.

IGK.6730.102.2017

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na postawie art. 98 § 1, art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) po analizie dotychczas prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu PIS2001A, zlokalizowanej na działce nr 317, obręb  geodezyjny Ukta, gmina Ruciane - Nida- obszar wiejski oraz pisma wnioskodawcy z dnia 17 października 2017 r.

 

Postanawiam

o d m ó w i ć

 

z a w i e s z e n i a  postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu PIS2001A, zlokalizowanej na działce nr 317, obręb  geodezyjny Ukta, gmina Ruciane-Nida- obszar wiejski,

 

u z a s a d n i e n i e

 

            W dniu 28 sierpnia 2017 r. wszczęte zostało postępowanie w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu PIS2001A, zlokalizowanej na działce nr 317, obręb geodezyjny Ukta, gmina Ruciane-Nida, zgodnie z wnioskiem z dnia 22 lipca 2017 r.(data wpływu do tut. Organu 27 lipca 2017 r.) W toku postępowania organ podjął niezbędne działania mające na celu wyjaśnienie okoliczności stanu faktycznego sprawy i w tym celu powołał biegłego z zakresu elektroniki, radiokomunikacji i telekomunikacji ruchomej w celu ustalenia oceny danego przedsięwzięcia oraz ewentualnej konieczności sporządzenia dla niego decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Następnie Organ wezwał wnioskodawcę do przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, które nie zostało przedłożone zgodnie z wezwaniem.

            Następnie pismem z dnia 17 października 2017 r. Inwestora P4 Sp. z o.o., w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Anna Warżała- wniosła o ponowne zawieszenie toczącego się postępowania w sprawie. W ocenie tut. Organu przedłożenie postanowienia w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 nie zadośćuczyni żądaniu organu, a jedynie wpłynie na przewlekłość postępowania.  

 

 

W tym stanie rzeczy postanowiono jak na wstępie.

P o u c z e n i e

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie

Strona niezadowolona z postanowienia o odmowie zawieszenia postępowania nie zostaje pozbawiona możliwości jego kontroli, gdyż zgodnie z art. 142 k.p.a rozstrzygnięcie to może kwestionować w odwołaniu od decyzji i ewentualnie w skardze do sądu administracyjnego na decyzję organu II instancji.

 

Otrzymują:

 

  1. 1. Wnioskodawca
  2. strony postępowania,
  3. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  4. a/a.

 

Sporządziła

M.Kaczmarczyk

Data powstania: czwartek, 19 paź 2017 08:00
Data opublikowania: czwartek, 19 paź 2017 08:02
Data przejścia do archiwum: wtorek, 9 sty 2018 07:32
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 837 razy