BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.10.2017 Ruciane-Nida, 17 października 2017 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 października 2017 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XLVII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu

- z XLV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 27 września 2017 r..

- XII nadzwyczajnej (XLVI kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu

4 października 2017 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLV sesji Rady Miejskiej w dniu

27 września 2017 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Informacja:

  • Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych złożonych

przez radnych i Burmistrza MiG za 2016 rok,

  • Burmistrza Miasta i Gminy o oświadczeniach majątkowych złożonych przez Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza MiG oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

za 2016 rok.

 

C. Część uchwałodawcza :

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2017-2025,

2) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.,

3) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

wsi Karwica – kompleks VI,

4) gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

D. Statutowe elementy obrad:

9. Interpelacje radnych.

10. Wnioski i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

13. Zamknięcie obrad.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: czwartek, 19 paź 2017 08:25
Data opublikowania: czwartek, 19 paź 2017 08:28
Data przejścia do archiwum: czwartek, 26 paź 2017 08:04
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 893 razy