BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Ruciane-Nida, dn. 25 października  2017 r.

           

 IGK.6730.133.2017

 

ZAWIADOMIENIE

 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

                Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego                                             (Dz. U. 2017 r.,  poz. 1257 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku   o planowaniu                                                             i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073) zawiadamia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wieży widokowej (WW), zadaszonej, konstrukcji szkieletowej, drewnianej w ramach inwestycji pt.     „Opracowanie dokumentacji dla projektu pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” Zadanie 1-Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych                        w ramach Projektu Mazura Pętla Rowerowa dla Etapu II MPR- tzw. Południowo-wschodni Traktat Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida przebiegał będzie przez miejscowości: Cierzpięty-Okartowo-Kwik-Pisz-Wiartel-Karwica-Krzyże-Ruciane-Nida-Iznota. Zadanie 2 - Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżek rowerowych o długości około 15,541 km, w ramach Projektu Mazurska Pętla Rowerowa,                 na drogach krajowych, będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych                    i Autostrad, zlokalizowane na terenie całego przebiegu MPR”. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr geodezyjnym 22, obręb Krzyże, gmina Ruciane-Nida.                          Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida z/s Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida,                                w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krystian Obidziński -v-ce prezes firmy ARKAS-PROJEKT Sp. z o.o. Sp.k., prowadzącej działalność pod adresem Al. Piłsudskiego 75A, budynek B, 10-460 Olsztyn.

 

               Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą  się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia

 

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

Data powstania: środa, 25 paź 2017 12:47
Data opublikowania: środa, 25 paź 2017 12:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 lis 2017 07:51
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1010 razy