BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Ruciane-Nida, dn. 30 października  2017 r.

           

 IGK.6730.135.2017

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

                Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017 r.,  poz. 1257 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku   o planowaniu      i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073) zawiadamia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dojazdu pożarowego nr 22 w leśnictwie Dębowo dla wzmocnienia systemu ochrony ppoż oraz zapobiegania katastrofom w Puszczy Piskiej. Budowa dojazdu pożarowego ma na celu zapewnienie bezproblemowego dostępu wozów bojowych PSP do punktu ppoż (hydrantu wraz ze zbiornikiem wody) znajdującego się na szkółce leśnej w Lisiczynie. Dojazd wykonany w formie pętli, z wjazdem i wyjazdem na dojazd pożarowy nr 21, umożliwiający tankowanie wozów PSP bez konieczności ich zawracania. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach  o nr geodezyjnym 3194, 3193, 3207, 3206, 3097/1, 3174, 3182, 3181, 3208, 3195 obręb Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie z siedzibą w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida.

              

                  Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą  się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia

 

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

 

 

                       Sporządziła:

  1. Kaczmarczyk
Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2017 13:06
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2017 13:08
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 gru 2017 08:25
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 1303 razy