BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe IGK.271.II.15.2017

Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Ruciane-Nida

ZAPYTANIE  OFERTOWE

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Ruciane-Nida

 1. Zamawiający:

Gmina Ruciane-Nida

 1. Aleja Wczasów 4

12-220 Ruciane-Nida

NIP 849-150-439-43

Adres poczty elektronicznej: kornelia.dawid@ruciane-nida.pl

Telefon: 87 4254438

Godziny urzędowania:

Poniedziałek 8:00 – 16:00,

Wtorek – Piątek 7:00 – 15:00.

 

 1. Przedmiot zamówienia:
 2. Sprzedaż energii elektrycznej dla potrzeb obiektów administrowanych przez Gminę Ruciane-Nida

2.1 Określenie przedmiotu za pomocą CPV 09300000-2 Energia elektryczna 09310000-5 Elektryczność.

2.2 Grupa taryfowa C11 całodobowa

2.3 Grupa taryfowa C 12a całodobowa

2.4 Grupa taryfowa C 12 b całodobowa

2.5 Grupa taryfowa G 11

2.6 Szacunkowe roczne zużycie energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Ruciane-Nida   jest ok. 420 MWh

 

Dystrybutorem energii elektrycznej na terenie Gminy Ruciane-Nida jest dwóch operatorów

 1. PGE Dystrybucja S.A Oddział Białystok
 2. ENERGA-OPERATOR S.A w Gdańsku

 

III. Termin wykonania zamówienia

 1. Usługi świadczone przez 12 miesięcy: 1.01.2018 do 31.12.2018 r.

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
  1. W składaniu ofert mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 Wykonawca musi posiadać koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

1.2 Wykonawca będzie dokonywał sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

1.3 Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby zamawiającego jako odbiorcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy Prawo Energetyczne  oraz jako nabywcy końcowego w rozumieniu przepisów Ustawy o Podatku Akcyzowym

 

 

 

 1. Kompletna oferta musi zawierać:
 • Formularz cenowy energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Ruciane-Nida, sporządzony na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
 1. Kryteria wyboru oferty
 2. Jedynym kryterium wyboru oferty jest 100% cena, tzn. zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
 3. Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia oraz wszystkie certyfikaty energetyczne.
 4. Punktów poboru energii elektrycznej jest 84 i mogą one ulec zmianie podczas trwania umowy ze względu na rozbudowę lub likwidację administrowanych punktów poboru o około +/- 5 %.

 

 

 1. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert
 2. Ofertę prosimy składać w sekretariacie (pokój nr 15) Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida osobiście lub listownie do dnia 20.11.2017r. do godz. 14:30 na adres Zamawiającego wskazany w pkt I z dopiskiem „oferta na dostawę energii elektrycznej”.

 

 

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 233 poz. 1655) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z powyższym niniejsze zaproszenie do składania ofert nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

 

 

FORMULARZ OFERTY

dla zapytania ofertowego

na:

 

Sprzedaż energii elektrycznej dla obiektów administrowanych przez Gminę Ruciane-Nida

 

 

 1. Zamawiający:
  • Gmina Ruciane-Nida
 • Adres: Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida
 • REGON 790671544
 • NIP 8491503943   

 

 1. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

Lp

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

 

 

 

 

 

 1. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

 

Imię i nazwisko  ………………………………………………………………….

 

Adres ……………………………………………………………………………

 

Nr telefonu ………………………………………………………………………………………

 

Nr faksu ………………………………………………………………………………………….

 

Adres e-mail ………………………………………………………………………………..

 

 1. Ja/my niżej podpisany/podpisani oświadczam/oświadczamy, że:
  • Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego dla niniejszego zamówienia,
  • Gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego
  • Cena mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

 

lp

grupa taryfowa

cena zł netto/ 1 MWh    w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

cena zł brutto/ 1 MWh   w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

1.

C11 całodobowa- cena za energię elektryczną

 

 

 

2.

C 12 a całodobowa – cena za energię elektryczną

 

 

3.

C 12b całodobowa – cena za energię elektryczną

 

 

4.

G 11 całodobowa – cena za energię elektryczną

 

 

 

Oferta dla odbioru ok. 420 MWh

 

 • Oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia jest zgodny z zapisami zapytania ofertowego.
 • Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert,
 • W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

 

 

 

 

 

Miejscowość, data                                                                                                                            podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 8 lis 2017 12:29
Data opublikowania: czwartek, 9 lis 2017 13:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 lis 2017 14:26
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1025 razy