BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica-kompleks VI wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

                                                                              Ruciane  - Nida, dn. 24 listopada 2017  r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica – kompleks VI wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. 2017, poz. 1073) oraz art. 39 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t.j.: Dz. U. 2017, poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane - Nida uchwały nr XLVII/385/2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica -  kompleks VI.

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego projektu planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub listownie na adres Urzędu Gminy i Miasta Ruciane Nida, Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane - Nida w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.

       Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

 

Data powstania: piątek, 24 lis 2017 08:20
Data opublikowania: piątek, 24 lis 2017 08:39
Data przejścia do archiwum: środa, 3 sty 2018 12:02
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 833 razy