BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.12.2017 Ruciane-Nida, 21 listopada 2017 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 listopada 2017 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida XLIX sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu:

- z XLVII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 25 października 2017 r.

- z XIII nadzwyczajnej (XLVIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu

23 listopada 2017 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na XLVII sesji Rady Miejskiej w dniu

25 października 2017 r.

 

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Stan realizacji inwestycji oraz planowane zadania remontowe i inwestycyjne w 2018 roku.

C. Część uchwałodawcza :

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2017 r.,

2) zmiany uchwały w sprawie opłaty targowej,

3) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na

2018 rok”,

4) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy ochronnej

Szeroki Bór,

5) gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

 

D. Statutowe elementy obrad:

9. Interpelacje radnych.

10. Wnioski i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

13. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

Data powstania: środa, 22 lis 2017 09:00
Data opublikowania: poniedziałek, 27 lis 2017 09:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 lis 2017 08:19
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 959 razy