BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Obwieszczenie

IGK.6730.113.2017                                                                                                             Ruciane - Nida, dnia 28 listopada 2017 r.

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 i 4, art. 61 oraz art. 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.09.2017 r. Państwa Justyny i Tadeusza Sałek, zam. Majdan ul. Widoczna, 05-462 Wiązowna.

 

ustalam

warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie:

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 35/32, obręb geodezyjny 13-Wejsuny, Ruciane-Nida - obszar wiejski.

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji.

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca.

 1. Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 35/32, obręb geodezyjny 13-Wejsuny, Ruciane-Nida - obszar wiejski.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

3.1    Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

 1. Nieprzekraczalna linia zabudowy – jak w załączniku nr 1 do decyzji tj.:
 • 6 m od linii rozgraniczającej front działki.
 1. Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji (załącznik nr 2) – 0,09.

3.2    Parametry techniczne inwestycji

 • Dla budynku mieszkalnego:
 1. Ilość kondygnacji – 1 kondygnacja nadziemna plus poddasze użytkowe.
 2. Szerokość elewacji frontowej – 11,75 m (dopuszczalna tolerancja 20 %).
 3. Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – od 2,2 m do 3,3 m.
 4. Wysokość do kalenicy – od 7,0 do 8,0 m.
 5. W elewacjach należy stosować: naturalne, tradycyjne materiały wykończeniowe - drewno, cegłę, kamień. Tynki - o wyglądzie tynków tradycyjnych.
 6. Dach budynku kształtować jako: dwuspadowy równopołaciowy o kącie nachylenia głównych połaci 35-45º. Dach kryty dachówką ceramiczną lub blachodachówką w kolorze ceglastym.
 7. Kierunek kalenicy w stosunku do frontu działki –równolegle.

3.3    Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519).
 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 3. Inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Ochrony Parku uchwalonego Uchwałą XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 4. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane jest w bezpośredniej bliskości innych zabudowań. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2134) oraz uchwały XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 5. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje lub może istnieć obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 6. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 7. Zabudowa charakterem, skalą, formą i rodzajem użytych materiałów winna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem oraz nawiązywać do dobrych przykładów istniejącej w sąsiedztwie zabudowy oraz istotnych cech architektury.
 8. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji należy zagospodarować w sposób indywidualny bez możliwości niekontrolowanego spływu wód na działki sąsiednie.
 9. Przedmiotową inwestycję należy realizować z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów hałasu wynikających z przepisów odrębnych.

3.4    Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W granicach inwestycji nie znajdują się obiekty objęte prawnymi formami ochrony zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.)

3.5    Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

 1. Obsługa komunikacyjna: z drogi powiatowej nr 1777N (działka ewidencyjna nr 86/1)poprzez drogę wewnętrzną na działce nr 35/15, będącą we współwłasności inwestora. W obrębie nieruchomości należy zapewnić miejsca postojowe dla użytkowników nieruchomości.
 2. Zaopatrzenie w wodę:

zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej. Warunki przyłączenia oraz umowę o przyłączenie należy uzyskać od odpowiedniego zarządcy sieci.

 1. Odprowadzenie ścieków:

odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Warunki przyłączenia oraz umowę o przyłączenie należy uzyskać od odpowiedniego zarządcy sieci.

 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną:

zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej sieci. Warunki przyłączenia oraz umowę
o przyłączenie należy uzyskać od odpowiedniego zarządcy sieci. W przypadku kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, należy je przebudować w kolidującym zakresie występując z wnioskiem o wydanie warunków przebudowy do operatora sieci. W korytarzach technicznych i wyznaczonych miejscach lokalizacji urządzeń elektroenergetycznych zabrania się nasadzania drzew i krzewów, wznoszenia budowli oraz budowy ogrodzeń. Lokalizacja obiektów budowlanych w stosunku do istniejących i nowo projektowanych urządzeń elektroenergetycznych może być realizowana z uwzględnieniem odległości wynikających z odrębnych norm i przepisów.

 1. Zaopatrzenie w ciepło:

zaopatrzenie w ciepło realizować w sposób indywidualny, z wyłączeniem paliw wysokoemisyjnych których użycie spowodowałoby przekroczenie dopuszczalnych zawartości substancji w powietrzu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zezwala się na stosowanie odnawialnych źródeł energii takich jak ogniwa fotowoltaiczne i pompy ciepła.

 1. Zaopatrzenie w gaz:

nie dotyczy.

 1. Zagospodarowanie odpadów stałych:

zagospodarowanie odpadów stałych – gromadzenie w pojemnikach na działce  i zorganizowany wywóz na składowisko odpadów.

 1. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

 1. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów.

Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

 1. Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
 2. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.
 3. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) oraz przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz.U z 2014 poz. 1446 z późn. zm.).
 4. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać   stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:
  - wszelkich sieci  i urządzeń infrastruktury technicznej,
  - budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,
 5. - cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
  - innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów.
 6. Przedmiotowa decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu rozpatruje inwestycję w ujęciu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym czyli w zakresie urbanistyki i ładu przestrzennego, nie zaś prawa budowlanego i przepisów wykonawczych do niego. Wobec powyższego zgodność planowanej inwestycji określonej w projekcie  budowlanym z przepisami prawa budowlanego stwierdzi organ właściwy            do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia.
 7. Linia rozgraniczające teren inwestycji

Linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczone zostały na załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.

 1. Wyjaśnienie ważniejszych pojęć użytych w treści niniejszej decyzji
 2. Nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, poza którym zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych z wyłączeniem linii przesyłowych i sieci uzbrojenia terenu oraz dojść i dojazdów do budynków.

UZASADNIENIE

Państwo Justyna i Tadeusz Sałek, zam. Majdan ul. Widoczna, 05-462 Wiązowna, złożyli wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 35/32, obręb geodezyjny 13-Wejsuny, Ruciane-Nida - obszar wiejski.

 1. Przedmiotowa inwestycja znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Wobec powyższego zastosowanie w sprawie mają przepisy art. 60 ust. 1 w związku
  z przepisami art. 59 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. W trakcie przeprowadzonego postępowania administracyjnego zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy, o której mowa w art. 53 ust. 3 ustawy tj.:
 • warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych,
 • stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.
 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonano analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu wokół przedmiotowej działki.

      -Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5c

        ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

       (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073);

      -Starostą Powiatowym w Piszu postanowieniem znak: G.6123.313.2017 z dnia

       24   października 2017 r.

      -Marszałkiem Woj. Warmińsko-Mazurskiego w zakresie Zarządu Melioracji i Urządzeń

       Wodnych w Olsztynie postanowieniem: MUW.DP.0702-4-70/17 z dnia

       27 października 2017 r.

 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „Planowanie Przestrzenne i Obsługa Nieruchomości ESPRIT” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

 

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 05 września 2017 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz działając na podstawie art. 36 § 1 Kpa zawiesił postępowanie do czasu przygotowania projektu przez uprawnionego urbanistę.

            Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

            Zgodnie z art.  60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie w/w ustawy, w związku z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach Obszaru Natura 2000 -  Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLH280008) oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy i Jezior Piskich. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie otrzymał w dniu 20 października 2017 r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

            Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa nieruchomość obejmuje użytki rolne, uzgodnienia należało dokonać ze Starostą Powiatu Piskiego (art. 53 ut. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W toku niniejszego postępowania uzyskano stosowne uzgodnienie. Starosta Piski postanowieniem z dnia 24 października 2017 r. znak sprawy: GN.6123.313.2017 uzgodnił w/w inwestycję w zakresie ochrony gruntów rolnych stwierdzając, iż na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują grunty rolne sklasyfikowane jako RIVb, RV – grunty orne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, które zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie wymagają uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze.

            Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego w zakresie melioracji i urządzeń wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu również uzgodnił projekt niniejszej decyzji postanowieniem znak: MUW.DP.0702-4-70/17 z dnia 27 października 2017 r. Po analizie lokalizacji inwestycji stwierdzono, że realizowana ona będzie na gruntach rolnych oraz, że  na omawianym obszarze nie występują urządzenia melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych  znajdujące się w ewidencji urządzeń melioracyjnych Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie Rejonowego Oddziału w Piszu.

            Prowadząc przedmiotowe postępowanie tutejszy organ wypełnił dyspozycję  zawartą w art. 10 Kpa. Dnia 13 listopada 2017 r. nadano w placówce pocztowej pismo informujące strony postępowania o czynnościach podjętych  przez tut. organ zmierzających do zebrania materiału  dowodowego oraz możliwości zapoznania się oraz wypowiedzenia się względem zgromadzonego materiału w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Żadna ze stron postępowania nie stawiła się w siedzibie tut. Organu celem zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w wyznaczonym terminie.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła
w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę
w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

 

Otrzymują:

 1. Tadeusz i Justyna Sałek
 2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego

       w formie obwieszczenia

      3.a/a

 

 

 

Data powstania: wtorek, 28 lis 2017 13:11
Data opublikowania: wtorek, 28 lis 2017 13:29
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 gru 2017 10:42
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 812 razy