BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 6 m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia, iż Uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dniu 21 grudnia 2017 roku Nr L/409/2017 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. War. Maz. z 3 stycznia 2018 roku, poz. 73), zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami.

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ruciane-Nida obowiązują od 1 lutego 2018 r. i wynoszą:

  • 13 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny,
  • 23 zł od osoby miesięcznie, jeżeli odpady nie są segregowane.
  1. Każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji.
  2. Mieszkańcy nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. Nowe deklaracje należy złożyć w przypadku np. zmiany sposobu zbierania odpadów lub zmiany innych danych w terminie 14 dni od daty zaistnienia zmian.
  3. Nowa stawka opłaty nie zmienia terminu płatności, tj. do 25-go dnia miesiąca za dany miesiąc.

Jednocześnie informuję, iż zmiana stawki opłaty wynika z analizy kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Co do zasady system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien się samofinansować. Analizy wykazały jednak, że wydatki ponoszone na pokrycie kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów są wyższe od możliwości jakie dają obecnie wpływy z opłaty od właścicieli nieruchomości.


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/ Piotr Ryszard Feliński

Data powstania: wtorek, 9 sty 2018 07:21
Data opublikowania: wtorek, 9 sty 2018 07:25
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 lip 2019 13:51
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2125 razy