BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.13.2018

Ruciane-Nida, dn. 31 stycznia 2018 r.

           

  IGK.6730.13.2018

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 

                Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego                                             (Dz. U. 2017 r.,  poz. 1257 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku                           o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073) zawiadamia               o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie drogi leśnej technologicznej stanowiącej dojazd pożarowy nr 12 w leśnictwie                     Snopki i Wiartel. Inwestycja realizowana będzie  działkach o nr geodezyjnym 280, 284/1, 288, 289 obręb Szeroki Bór, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Nadleśnictwo Piszu,              ul. Gdańska 24 12-200 Pisz, w imieniu której działa pełnomocnik Paweł Pieńkowski,             Biuro Projektów Drogowych PROGRES, Nowe Sałdany 7, 11-500 Giżycko.

 

               Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą  się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia

 

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

 

 

Sporządziła:

M.  Kaczmarczyk

 

Data powstania: czwartek, 1 lut 2018 15:01
Data opublikowania: poniedziałek, 5 lut 2018 10:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 lut 2018 15:24
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 838 razy