BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

IGK.6730.13.2018

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nasz znak IGK.6730.13.2018                                                                                                    Ruciane-Nida, dnia 09 marca 2018 r.

                                              

                                              

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073)i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257),  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.01.2018 r. Pana Pawła Pieńkowskiego reprezentującego firmę Biuro Projektów Drogowych PROGRES Paweł Pieńkowski z siedzibą w ul. Suwalska 30a/18, 11-500 Giżycko, pełnomocnika  Nadleśnictwa Pisz, ul. Gdańska 24, 12-200 Pisz

 

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

przebudowie dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Snopki i Wiartel, na części działek ewidencyjnych nr: 280, 284/1, 288, 289, położonych w obrębie 11-Szeroki Bór, gm. Ruciane – Nida.

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

Przebudowa dojazdu pożarowego. Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r.  poz.2147, z późn. zm.).

1.1.  Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Przebudowa dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Snopki i Wiartel, na części działek ewidencyjnych nr: 280, 284/1, 288, 289, położonych w obrębie 11-Szeroki Bór, gm. Ruciane – Nida.  Inwestycja ma pełnić funkcję przeciwpożarową.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

2.1    Parametry techniczne inwestycji

 • Droga o nawierzchni z kruszywa niezwiązanego C50/30.
 • Parametry techniczne drogi:

- długość około 1 425 m,

- szerokość drogi do 3,5 m,

- obustronne pobocza do 0,75 m.

 • W ramach inwestycji dopuszcza się przebudowę przepustów drogowych, przebudowę istniejących skrzyżowań, założenie rur osłonowych na istniejące uzbrojenie ternu.

2.2    Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519).
 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 3. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: przebudowa dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Snopki i Wiartel ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu użytkowników, poprawie warunkowi komunikacji, podwyższone komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi. W granicach terenu inwestycji istnieje droga pożarowa lecz jej parametry nie spełniają wymagań. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142).
 4. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Zabudowa charakterem, skalą, formą i rodzajem użytych materiałów winna harmonizować z otoczeniem i krajobrazem oraz nawiązywać do dobrych przykładów istniejącej w sąsiedztwie zabudowy oraz istotnych cech architektury.
 6. Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji należy zagospodarować w sposób indywidualny bez możliwości niekontrolowanego spływu wód na działki sąsiednie.
 7. Przedmiotową inwestycję należy realizować z uwzględnieniem dopuszczalnych poziomów hałasu wynikających z przepisów odrębnych.
 8. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

2.3    Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

    W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiekty archeologicznych należy je zachować i zgłosić do Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2.4    Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

 1. obsługa komunikacyjna: drogami leśnymi;
 2. zaopatrzenie w wodę: nie dotyczy;
 3. odprowadzenie ścieków: nie dotyczy;
 4. zaopatrzenie w energię elektryczną: nie dotyczy;
 5. zaopatrzenie w ciepło: nie dotyczy;
 6. zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy;
 7. zagospodarowanie odpadów stałych: nie dotyczy.

2.5    Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

     Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

2.6    Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

     Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

2.7    Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych

 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać   stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:

- wszelkich sieci  i urządzeń infrastruktury technicznej,

- budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,

- cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
- innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów dotyczących minimalnych odległości od lasów.

 1. Teren objęty inwestycją obejmuje grunty chronione na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r.
  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Dopuszcza się lokalizację inwestycji na gruntach chronionych, jeżeli nie jest wymagana dla nich konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne stosownie do przepisów odrębnych.
 2. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.).
 1. Teren inwestycji

  Teren inwestycji stanowi części działek ewidencyjnych nr: 280, 284/1, 288, 289, położonych w obrębie 11-Szeroki Bór, gm. Ruciane – Nida.

 

UZASADNIENIE

 

Pan Paweł Pieńkowski reprezentujący firmę Biuro Projektów Drogowych PROGRES Paweł Pieńkowski z siedzibą w ul. Suwalska 30a/18, 11-500 Giżycko, pełnomocnik  Nadleśnictwa Pisz, ul. Gdańska 24,
12-200 Pisz, złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Snopki i Wiartel, na części działek ewidencyjnych nr: 280, 284/1, 288, 289, położonych w obrębie 11-Szeroki Bór, gm. Ruciane – Nida.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).
 4. W trakcie postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie art. 53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)
 • Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Białymstoku postanowieniem z dnia 21 grudnia 2017 r. w zakresie gruntów leśnych. 
 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański - Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073).

 

            Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida pismem z dnia 31 stycznia 2018 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia.

           Zgodnie z art. 60 ust. 1, w związku z art. 53 ust. 4 pkt  8 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w odniesieniu  do innych niż wymienione w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody.                 W przedmiotowej sprawie wymagane jest uzgodnienie wydane w trybie ww. ustawy, w związku  z lokalizowaniem planowanej inwestycji w granicach Obszaru Natura 2000 - Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska bierze zatem pod uwagę wszelkie możliwe przepisy ochrony przyrody obowiązujące na terenie planowanej inwestycji. Jak wynika z akt sprawy, projekt przedmiotowej decyzji RDOŚ w Olsztynie otrzymał w dniu 14 luty 2018 r. W myśl treści art.  53 ust. 5 c ustawy z dnia 27 marca  2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz.1073)   w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji.  Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał. 

             Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt.6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, postanowieniem z dnia 27 lutego 2018 r. znak: ZS.224.57.2018.MB uzgodnił projekt powyższej decyzji w zakresie gruntów leśnych.

 

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji

 

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca
 2. strony postepowania w drodze obwieszczenia
 3. a/a

 

Sporządziła:

M.Kaczmarczyk

Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2018 15:25
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2018 15:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 20 kwi 2018 08:53
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 898 razy