BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.02.2018 Ruciane-Nida, 22 marca 2018 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję na dzień 28 marca 2018 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida LIII sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

 1. Część organizacyjna:
 2. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 3. Wybór sekretarza obrad.
 4. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 28 lutego 2018 r.
 6. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na LII sesji Rady Miejskiej w dniu

    28 lutego 2018 r.

 1. Część sprawozdawczo-informacyjna:
 2. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2018 rok.
 4. Część uchwałodawcza :
 5. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

      1) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 r.,

      2) udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego

          na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego

          Województwa Warmińsko-Mazurskiego  w Brukseli w 2018 r.,

      3) podziału miasta i gminy Ruciane-Nida na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i

          numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

      4) włączenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rucianem-Nidzie do Zespołu Szkół

          Samorządowych im. Agnieszki Osieckiej w Rucianem-Nidzie,

      5) ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli

          zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida,

          ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe

         i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które

         dofinansowanie jest przyznane na rok 2018,

      6) określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Ruciane-Nida

          na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony powietrza i gospodarki

          wodnej,

      7) gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 1. Statutowe elementy obrad:
 2. Interpelacje radnych.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 5. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 6. Zamknięcie obrad.

 

                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                              Ruciane-Nida

                                                                                         /-/  Bogdan  Słabek

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: piątek, 23 mar 2018 10:03
Data opublikowania: piątek, 23 mar 2018 10:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 mar 2018 07:22
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 811 razy