BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI SIWZ

Przebudowa drogi gminnej nr 172519N ul. Żeglarskiej w Rucianem-Nidzie

 

Do Zamawiającego w dniu 29 marca 2018 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 172519N ul. Żeglarskiej w Rucianem-Nidzie”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 204 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) udziela odpowiedzi:
 
Pytanie nr 1
W związku z rozbieżnościami w SIWZ i SST zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że warstwa wiążąca powinna mieć 5cm grubości.
Odp.: Warstwa wiążąca powinna mieć 5 cm grubości.

 

Pytanie nr 2
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie jaką wymaganą wytrzymałość musi mieć grunt stabilizowany cementem, który należy użyć do podbudowy.
Odp.: Grunt stabilizowany cementem powinien posiadać wytrzymałość Rm=2,5 MPa.

 

Pytanie nr 3
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie szerokości projektowanej drogi.
Odp.: Szerokość dogi jest zmienna i wynosi odpowiednio: 5,6 m, 4,2 m.
 
Pytanie nr 4
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie grubości warstw konstrukcyjnych.
Odp.: Warstwa gruntu stabilizowanego cementem grub. 15 cm, warstwa KŁSM grub. 15 cm i 20 cm, warstwa wiążąca grub. 5 cm, warstwa ścieralna grub. 4 cm.
 
Pytanie nr 5
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że podbudowy z kruszyw łamanych należy wykonać z kruszywa C50/30.
Odp.: Potwierdzamy, że podbudowy z KŁSM należy wykonać z kruszywa C50/30.
 
Pytanie nr 6
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie szerokości poboczy.
Odp.: Szerokość poboczy wynosi 0,75 m
 
Pytanie nr 7
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że pozycja przedmiarowa 15 d.4 odnosi się do ostatecznej konstrukcji pobocza.
Odp.: Potwierdzamy, że pobocza należy wykonać z KŁSM grub. 20 cm
 
Pytanie nr 8
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie rodzaju rur ochronnych zawartych w pozycji przedmiarowej 4 d.1.
Odp.: Rury osłonowe dwuścienne AROT na kable.
 
Pytanie nr 9
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o określenie jakiego rodzaju instalacje wymagają zabezpieczenia.
Odp.: Osłony wymagają kable teletechniczne oraz energetyczne niskiego napięcia.
 
Pytanie nr 10
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dostarczenie dokumentacji technicznej określającej przebieg instalacji wymagających zabezpieczenia.
Odp.: Zamawiający nie posiada dokumentacji.
 
Pytanie nr 11
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorami sieci wymagających zabezpieczenia.
Odp.: Zamawiający nie posiada uzgodnień z gestorami sieci.
 
Pytanie nr 12
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o udostępnienie przekrojów normalnych projektowanej drogi.
Odp.: Zamawiający nie posiada przekrojów projektowanej drogi.
 
W związku z powyższymi odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
 
Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.
Data powstania: piątek, 30 mar 2018 09:58
Data opublikowania: piątek, 30 mar 2018 10:17
Data przejścia do archiwum: wtorek, 10 kwi 2018 09:35
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 956 razy