BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.03.2018 Ruciane-Nida, 17 kwietnia 2018 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję na dzień 25 kwietnia 2018 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida LIV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 28 marca 2018 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na LIII sesji Rady Miejskiej w dniu

28 marca 2018 r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do wykonania w 2018 roku.

8. Sprawozdanie z działalność Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie za 2017 rok.

C. Część uchwałodawcza :

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a litewską instytucją

budżetową Technines Pagalbas Meigaliesiems Centras i organizacją non profit z

siedzibą w Trokach PI Const CC,

 

2) przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do projektu „Wykorzystanie zasobów naturalnych

i kulturowych rejonu pojezierza Litwy oraz Polski do promowania turystyki „

-realizowanego w ramach programu INTERREG V-A Litwa – Polska,

 

3) współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Ruciane-Nida a Samorządem – Administracja

formacji miejskiej Rejon Guriewski w Rosji,

 

4) przystąpienia Gminy Ruciane-Nida do projektu „Poprawa jakości i bezpieczeństwa

istniejących połączeń komunikacyjnych w Gminie Ruciane-Nida i Rejonie Gurjewskim

poprzez modernizacje dróg” – realizowanego w ramach Programu Współpracy

Transgranicznej Polska-Rosja 2014 – 2020,

5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025,

6) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 r.,

7) rozpatrzenia skargi,

8) rozpatrzenia skargi,

9) zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i

kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Usług Komunalnych w

Rucianem-Nidzie,

10) podziału Miasta i Gminy Ruciane-Nida na stałe obwody głosowania, ustalenia ich

numerów, granic oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

11) przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej,

12) gospodarki gruntami i nieruchomościami.

 

D. Statutowe elementy obrad:

10. Interpelacje radnych.

11. Wnioski i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

13. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

 

Data powstania: środa, 18 kwi 2018 13:58
Data opublikowania: środa, 18 kwi 2018 13:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 27 kwi 2018 08:57
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 745 razy