BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

IGK.6730.35.2018

Ruciane-Nida, dn. 23 kwiecień 2018 r.

           

  IGK.6730.35.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

    Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017 r.,  poz. 1257 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073) zawiadamia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego      dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4, nr projektu: PIS2001A. Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr geodezyjnym 317, obręb Ukta, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, adres do korespondencji Inwestora: ul. Arkońska 6, bud. A3, 80-387 Gdańsk, w imieniu której działa pełnomocnik Anna Warżała, ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia.

 

       Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą  się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

       Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

 

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

 

Sporządziła:

M.K

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 23 kwi 2018 14:47
Data opublikowania: poniedziałek, 23 kwi 2018 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 cze 2018 07:29
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 798 razy