BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Ruciane-Nida w 2018 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) do zgłoszenia kandydatur do pracy w komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Ruciane-Nida w 2018 roku

Kandydaci do pracy w komisji konkursowej składają formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na pracę w komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Warunki, które powinien spełniać kandydat do pracy w komisji konkursowej:
1) jest obywatelem RP i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie podlega wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267);

3) ma doświadczenie w przedmiocie zadania publicznego, którego dotyczy konkurs oraz 
w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
4) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.);

5) zgłosi swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy podpisany i wypełniony przez samego kandydata lub też podmiot zgłaszający kandydata, którego wzór określa załącznik nr 1do niniejszego ogłoszenia;

6) złoży oświadczenie, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, o zgodzie na udział w komisji konkursowej powoływanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w celu zaopiniowania ofert złożonych do otwartego konkursu ofert na wybór Operatora Konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Ruciane-Nida w 2018 roku.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe, biorące udział w konkursie.

Formularze można pobrać ze strony miejskiej: www.ruciane-nida.pl, zakładka Organizacje Pozarządowe oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Aleja Wczasów 4, pok. 7.

 Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem o zgodzie na pracę w Komisji należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida Aleja Wczasów 4 lub w pok. 8 urzędu.

Termin składania zgłoszeń do pracy w komisji konkursowej upływa 4 maja 2018 r.

Więcej informacji: tel. 87/4254448.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

/-/ Piotr Ryszard Feliński

Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 25 kwi 2018 11:08
Data opublikowania: środa, 25 kwi 2018 11:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 cze 2018 07:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 882 razy