BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.04.2018 Ruciane-Nida, 15 maja 2018 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję na dzień 30 maja 2018 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida LV sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 25 kwietnia 2018 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na LIV sesji Rady Miejskiej w dniu

25 kwietnia 2018 r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Sprawozdanie finansowe Gminy Ruciane-Nida za 2017 rok oraz sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Ruciane-Nida za 2017 rok:

1) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Ruciane-Nida za 2017 rok oraz

sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia

komunalnego,

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Burmistrza

sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r.,

3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,

4) dyskusja,

5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy

Ruciane-Nida za 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu .wraz z informacją

o stanie mienia Gminy.

 

8. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida z tytułu wykonania

budżetu za 2017 rok:

1) przedstawienie wniosku przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o wniosku Komisji Rewizyjnej,

3) dyskusja nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

4) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

Ruciane-Nida z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

C. Część uchwałodawcza :

9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025,

2) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 r.,

3) określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida w 2018 roku,

4) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ruciane-Nida na lata 2016-2019 z

perspektywą do roku 2023,

5) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny – Borek,

6) gospodarki gruntami i nieruchomościami.

D. Statutowe elementy obrad:

10. Interpelacje radnych.

11. Wnioski i zapytania radnych.

12. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

14. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ruciane-Nida

/-/ Bogdan Słabek

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

Data powstania: czwartek, 17 maj 2018 14:15
Data opublikowania: czwartek, 17 maj 2018 14:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 1 cze 2018 07:29
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 751 razy