BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Obwieszczenie

IGK.6730.35.2018

Ruciane-Nida, dn. 11 czerwca  2018 r.

 IGK.6730.35.2018

 

 

                                                                                                                                   Strony postępowania wg.                                                                                                                                                     wykazu  geodezyjnego

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA

 

 

 

             Stosownie do dyspozycji art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r, poz. 1257  z późn. zm.),  Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zawiadamia strony o możliwości  zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag przed wydaniem decyzji w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Operatora P4, nr projektu PIS2001A, zlokalizowanej na działce nr 317, położonej w obrębie Ukta, gmina Ruciane-Nida   w terminie  3 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

             Po upłynięciu wskazanego terminu tut. Urząd wyda decyzję na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego.

 

                         Zgodnie z art. 79a § 1 w/w ustawy, tut. Organ wskazuje iż przyczyną wydania decyzji   niezgodnej z żądaniem strony jest brak dostarczenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. Strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  3. Strony w drodze obwieszczenia,
  4. a/a,.

 

 

 

Sporządziła:
 M.K