BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O SESJI

Przewodniczący Rady Miejskiej Ruciane-Nida RM. 0002.05.2018 Ruciane-Nida, 19 czerwca 2018 r. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) zwołuję na dzień 27 czerwca 2018 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida LVI sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

 

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.

2. Wybór sekretarza obrad.

3. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LV sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu 30 maja 2018 r.

5. Odpowiedź na interpelacje radnych zgłoszone na LV sesji Rady Miejskiej w dniu

30 maja 2018 r.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

6. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.

7. Przestrzeganie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy

Ruciane-Nida:

- gospodarka odpadami komunalnymi,

- segregacja odpadów (edukacja społeczna).

 

C. Część uchwałodawcza :

8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida na lata 2018-2025,

2) dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 r.,

3) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ruciane-Nida,

 

4) ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane-Nida,

 

4) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom, logopedom i doradcom zawodowym,

 

5) zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Ruciane-Nida,

 

6) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta

Ruciane-Nida – ul. Boczna, Rybacka, Dybówek,

7) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wygryny – Borek,

8) gospodarki gruntami i nieruchomościami.

D. Statutowe elementy obrad:

9. Interpelacje radnych.

10. Wnioski i zapytania radnych.

11. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.

12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.

13. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

/-/ Bogdan Słabek

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

 

 

Data powstania: środa, 20 cze 2018 10:52
Data opublikowania: środa, 20 cze 2018 10:53
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 cze 2018 09:13
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 731 razy