BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym

sprzedaż działki rolnej
Na podstawie art. 28 ust. 1, art. 37 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U Nr 261, poz. 2603) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22.09.2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108) Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej działki rolnej:
- ozn. nr geod. 32, o pow. 4.500 m2,
(Rola IVa - 4.200m2, Łąka IV- 300 m2)
położonej w Gałkowie,
ujawnionej w KW 15482.
Cena wywoławcza wynosi - 6.760,00 zł,
wadium wynosi - 700,00 zł
W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ruciane-Nida zatwierdzonym uchwałą nr XXXV/8/1994 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 30.03.1994 roku obowiązującym do 31 grudnia 2003 roku występowała jako teren istniejących użytków rolnych. Przez działkę biegnie linia niskiego napięcia.
Przetarg ustny nieograniczony zostanie przeprowadzony w dniu 24 maja 2007 roku, o godzinie 11.00 w sali nr 4 budynku Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie ul. Al. Wczasów 4.
1.W przetargu biorą udział osoby, które wpłacą wadium w gotówce, w terminie do dnia 21 maja 2007 roku włącznie, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 19 9364 0000 2001 0000 0071 0005 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium nie później niż 3 dni przed przetargiem ( pokój nr 9 w tut. UMiG).
2.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.
3.Cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.
4.Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
6.W razie nie stawienia się ustalonego nabywcy do zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości Gmina Ruciane-Nida może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7.Nabywca winien liczyć się ze skutkami art. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 2003 roku, Dz. U. Nr 64, poz. 592. ( prawo pierwokupu przysługujące z mocy ustawy dzierżawcy działki lub Agencji Nieruchomości Rolnych, działającej w imieniu Skarbu Państwa).
8.Bliższych informacji można zasięgnąć w tut. Urzędzie pokój nr 9, tel. 0/87/4231036 w 37.
Data powstania: środa, 11 kwi 2007 10:05
Data opublikowania: środa, 11 kwi 2007 12:30
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 28 maj 2007 10:02
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2488 razy