BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Paski-kompleks II

Uchwała Nr ...

Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia ...

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piaski – Kompleks II.

             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z pozn. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pozn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIX/312/2017 Rady Miejskiej Ruciane – Nida z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piaski – Kompleks II. Rada Miejska stwierdzając, że niniejszy plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ruciane – Nida, postanawia, co następuje:

ROZDZIAŁ I

USTALENIA WSTĘPNE

§1.

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piaski – Kompleks II, zwany w dalszej części uchwały planem. Granica obszaru objętego planem miejscowym przedstawiona na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Piaski – Kompleks II, składa się z:

1) ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały;

2) rysunku planu sporządzonego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącego załącznik nr 1;

3) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiącego załącznik nr 2;

4) rozstrzygnięcia sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy stanowiącego załącznik nr 3.

3. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu;

4) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalna wysokość zabudowy, minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

6) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;7) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu; 9) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów;

10) minimalnych powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych.

4. Plan nie zawiera ustaleń dotyczących:

1) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym– z racji braku ich występowania na terenie objętym niniejszą zmianą planu;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów– z racji braku ich występowania na terenie objętym niniejszą zmianą planu;

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej – z racji braku ich występowania na terenie objętym niniejszą zmianą planu;

4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – z racji braku ich występowania na terenie objętym niniejszą zmianą planu.

§2.

Ustala się następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu jako obowiązujące:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;

4) tylna nieprzekraczalna linia zabudowy;

5) cyfrowo – literowe oznaczenia terenów;

6) zwymiarowanie podane w metrach.

§3.

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której nie może przekroczyć żaden element budynku;

2) granicy planu – należy przez to rozumieć określoną na załączaniu graficznym do niniejszej uchwały granicę obszaru objętego planem miejscowym;

3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą teren o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 4) tylnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której nie może przekroczyć żaden element obiektu budowlanego; 5) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki, z której odbywać się będzie główny wjazd lub wejście na działkę.

ROZDZIAŁ II

USTALENIA OGÓLNE

§4.

Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) ustala się obowiązek lokalizowania zabudowy na działce budowlanej w granicach terenu, zgodnie z ustaleniami rysunku dotyczącymi linii zabudowy: a) dopuszcza się sytuowanie zabudowy bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną z zachowaniem przepisów odrębnych z zakresu prawa budowlanego, przepisów szczegółowych niniejszej uchwały oraz linii zabudowy określonych na rysunku planu.

2) Zakazuje się stosowania jaskrawej, kontrastowej kolorystyki: elewacji, pokryć dachowych i zabudowy.

3) Zakazuje się lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych, w rozumieniu przepisów odrębnych, z wyjątkiem obiektów niezbędnych na czas budowy.

4) Adaptuje się istniejącą zabudowę w granicach planu i dopuszcza się na zasadach określonych niniejszym planem jej: przebudowę, rozbudowę, nadbudowę i modernizację.

5) Dopuszcza się przebudowę, remont, w obrysie istniejących obiektów znajdujących się w całości lub w części pomiędzy linią rozgraniczającą teren, a nieprzekraczalną linią zabudowy, zgodnie z parametrami zawartymi w ustaleniach szczegółowych planu.

6) Dopuszcza się rozbudowę istniejących budynków znajdujących się w części pomiędzy linią rozgraniczającą teren, a nieprzekraczalną linią zabudowy, z zastrzeżeniem, że rozbudowa tych budynków może nastąpić jedynie w obszarze przeznaczonym do zabudowy wyznaczonym przez nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z parametrami zawartymi w ustaleniach szczegółowych planu.

§5.

Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu:

1) ustala się zasady wynikające z położenia planu w granicach głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) Subniecka Warszawska Nr 215: a) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków z placów utwardzonych do wód powierzchniowych i gruntu; b) zakaz wprowadzania do gleby substancji mogących negatywnie wpływać na jakość wód podziemnych.

2) Ustala się w zakresie ochrony środowiska:

a) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy odrębne dla terenu oznaczonego symbolem MN – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

b) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy odrębne dla terenu oznaczonego symbolem MNU – jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych;

c) ustala się dopuszczalne poziomy hałasu, przyjmując odpowiednie przepisy odrębne dla terenu oznaczonego symbolem UT– jak dla terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;

d) pozostałe tereny wyznaczone w planie nie podlegają ochronie akustycznej.

3) Ustala się w zakresie ochrony przyrody:

a) nakaz stosowania obowiązujących przepisów odrębnych związanych z lokalizacją obszaru opracowania planu w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Natura 2000 – Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków – Puszcza Piska kod obszaru PLB 280008;

b) nakaz ochrony zadrzewień śródpolnych i przydrożnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) nakaz ochrony obszarów wodno-błotnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) zakaz zmiany stosunków wodnych zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) Ustala się, brak występowania w granicach planu, obszarów krajobrazów priorytetowych ustalonych na podstawie audytu krajobrazowego lub planu zagospodarowania przestrzennego województwa.

5) Ustala się w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu nakaz realizacji nowej zabudowy i prowadzenia robót budowlanych w istniejących budynkach przy uwzględnieniu odpowiadającej gabarytami i formą zabudowie sąsiedniej, zgodnie ze wskaźnikami kształtowania zabudowy określonymi w ustaleniach szczegółowych.

§6.

Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz parametrów i wskaźników zagospodarowania terenu zawarto w ustaleniach szczegółowych.


§7.

Zasady dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

1) W granicach planu nie występują:

a) tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych z wyłączeniem obiektów, o których mowa w §5;

b) obszary osuwania się mas ziemnych, tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary krajobrazów priorytetowych ustalonych na podstawie audytu krajobrazowego oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalenia i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§8.

1. Ustala się, że granicach opracowania planu nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu gospodarki nieruchomościami.

2. Ustala się w przypadku przeprowadzenia procedury scalenia i podziału nieruchomości szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału:

1) minimalna powierzchnia działek – 1000 m2;

2) minimalna szerokość frontów działek – 25 m; 3) kąty położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90o z tolerancją ± 10o oraz 180o z tolerancją ± 10o.

3. Ustala się, że szczegółowe zasady i warunki określone w ust. 2 nie dotyczą wydzielania działek pod sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, których lokalizacja dopuszczona jest w przepisach ogólnych i szczegółowych planu.

§9.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy zawarto w ustaleniach szczegółowych.
`
§10.

Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustala się w zakresie systemów komunikacji następujące zasady:

a) obsługę komunikacyjną terenów oznaczonych symbolem MN, MNU i UT realizować z dróg wewnętrznychoznaczonych symbolami KDW.

2) Ustala się wskaźniki i zasady wyposażenia terenów w odpowiednią liczbę miejsc do parkowania, zapewniającą zaspokojenie potrzeb w zakresie parkowania i postoju samochodów:

a) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – minimum 2 miejsca w stosunku do jednego budynku mieszkalnego;

b) dla budynków usługowych – minimum 2 miejsca na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej;

c) dla zabudowy usług turystycznych – minimum 1 miejsce na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej usług;

d) miejsca parkingowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować w ilości oraz na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

e) wyznacza się następujące zasady oraz liczbę miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: - nie mniej niż 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6–15; - nie mniej niż 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi 16–40; - nie mniej niż 8% ogólnej liczby stanowisk, jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 40.

3) Ustala się zasady ogólne lokalizacji infrastruktury technicznej:

a) nakaz lokalizacji sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg oznaczonych w planie symbolem 1KDW i 2KDW; - dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury technicznej, urządzeń z nimi związanych w obszarze pomiędzy linią rozgraniczającą tereny MN, MNU i UT oraz nieprzekraczalną linią zabudowy, wyłącznie w przypadku gdy lokalizacja tych sieci nie naruszy przepisów odrębnych oraz nie wpłynie na zmianę przeznaczenia terenów oraz istniejące i projektowane zagospodarowanie;

b) w granicach planu dopuszcza się remont, modernizację, przebudowę lub likwidację sieci infrastruktury technicznej.

4) Ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej.

5) Ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej.

6) Ustala się zasady z zakresu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych: a) ścieki w postaci wód opadowych i roztopowych zagospodarować w granicach własnej działki w przypadku gdy nie wpłynie to negatywnie na środowisko i wody podziemne.

7) Ustala się zaopatrzenia w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci.

8) Ustala się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł ciepła zasilanych gazem, energią elektryczną, olejem niskosiarkowym lub innych paliw nie powodujących przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w środowisku zgodnie z przepisami odrębnymi; - dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW z wyłączeniem wolnostojących elektrowni wiatrowych i wolnostojących paneli ogniw fotowoltaicznych.

9) Ustala się zasady z zakresu gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

§11.

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której określa się opłatę, wynikającą ze wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na poziomie 30% dla wszystkich terenów wydzielonych w planie.

ROZDZIAŁ II

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§12.

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1) Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

b) tylna nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

c) budynek mieszkalny w formie wolnostojącej;

d) budynek gospodarczy, garażowego lub gospodarczo – garażowego w formie wolnostojącej;

e) dopuszcza się dobudowę budynku gospodarczego, garażowego lub gospodarczo - garażowego do bryły budynku mieszkalnego;

f) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego lub gospodarczo – garażowego.

2) Szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

a) zgodnie z załącznikiem graficznym wyznaczono tylną nieprzekraczalną linią zabudowy ograniczającą możliwość zabudowy i zagospodarowania zaplecza działek budowlanych.

3) Ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty obiektów:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów odrębnych – 60% powierzchni działki budowlanej;

b) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – maksymalnie 0,2;

c) intensywność zabudowy – minimalnie 0,05 maksymalnie 0,6;

d) maksymalna powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 350 m2;

e) wysokość budynków mieszkalnych: - dwie kondygnacje nadziemne w tym drugą kondygnację realizować jako poddasze użytkowe; - wysokość w przedziale od 7,0 m do 8,5 m;

f) wysokość budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo - garażowych: - maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym drugą kondygnację realizować jako poddasze użytkowe; - wysokość w przedziale od 6,0 m do 7,5 m;

g) wysokość zabudowy innej niż określonej w lit. e) i

f): do 3,5 m; h) dachy budynków dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym; i) dopuszcza się wykonanie podcienia od strony tylnej nieprzekraczalnej linii zabudowy z dachem jednospadowym o kącie nachylenia połaci od 15º do 35º;

j) lukarny w ramach jednej połaci dachowej należy realizować jako symetryczne; k) zakazuje się realizacji pojedynczych lukarn w ramach jednej połaci dachowej;

l) wykusze i ryzality stosować jako symetryczne;

m) dopuszcza się wykonanie pojedynczego ryzalitu lub wykuszu wyłącznie lokalizowanego w osi elewacji budynku.

n) w elewacjach stosować materiały takie jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych w kolorystyce barw stonowanych;

o) dopuszcza się wykonanie okien połaciowych wyłącznie od strony zaplecza działki;

4) Ustala się sposób usytuowania budynków: a) mieszkalnych: kalenica równolegle w stosunku do frontu działki; b) innych niż mieszkalne: kalenica równolegle lub prostopadle w stosunku do frontu działki.
`
6

5) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej – 2500 m2.

§13.

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 2MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1) Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

b) tylna nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

c) budynek mieszkalny w formie wolnostojącej;

d) budynek gospodarczy, garażowego lub gospodarczo – garażowego w formie wolnostojącej;

e) dopuszcza się dobudowę budynku gospodarczego, garażowego lub gospodarczo - garażowego do bryły budynku mieszkalnego;

f) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego lub gospodarczo – garażowego.

2) Szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

a) zgodnie z załącznikiem graficznym wyznaczono tylną nieprzekraczalną linią zabudowy ograniczającą możliwość zabudowy i zagospodarowania zaplecza działek budowlanych.

3) Ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty obiektów:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów odrębnych – 60% powierzchni działki budowlanej;

b) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – maksymalnie 0,3;

c) intensywność zabudowy – minimalnie 0,08 maksymalnie 0,9;

d) wysokość budynków mieszkalnych: - dwie kondygnacje nadziemne w tym drugą kondygnację realizować jako poddasze użytkowe; - wysokość w przedziale od 7,0 m do 8,5 m;

a) wysokość budynków gospodarczych, garażowych lub gospodarczo - garażowych: - maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym drugą kondygnację realizować jako poddasze użytkowe; - wysokość w przedziale od 6,0 m do 7,5 m;

b) wysokość zabudowy innej niż określonej w lit. d) i e): do 3,5 m;

c) dachy budynków dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym;

d) dopuszcza się wykonanie podcienia od strony zaplecza działki z dachem jednospadowym o kącie nachylenia połaci od 15º do 35º; e) lukarny w ramach jednej połaci dachowej należy realizować jako symetryczne;

f) zakazuje się realizacji pojedynczych lukarn w ramach jednej połaci dachowej;

g) wykusze i ryzality stosować jako symetryczne;

h) dopuszcza się wykonanie pojedynczego ryzalitu lub wykuszu wyłącznie lokalizowanego w osi elewacji budynku.

i) dopuszcza się wykonanie okien połaciowych wyłącznie od strony zaplecza działki

j) w elewacjach stosować materiały takie jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych w kolorystyce barw stonowanych;

4) Ustala się sposób usytuo
`


§14.

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1MNU – teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej.

1) Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu

b) tylna nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

c) budynek mieszkalny w formie wolnostojącej;

d) budynek usługowy w formie wolnostojącej lub dobudowany do budynku mieszkalnego;

e) budynek gospodarczy, garażowego lub gospodarczo – garażowego w formie wolnostojącej

f) dopuszcza się dobudowę budynku gospodarczego, garażowego lub gospodarczo - garażowego do bryły budynku mieszkalnego lub usługowego;

g) na jednej działce budowlanej dopuszcza się lokalizację jednego budynku mieszkalnego jednego budynku usługowego oraz jednego budynku gospodarczego lub garażowego lub gospodarczo – garażowego.

2) Szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

a) zgodnie z załącznikiem graficznym wyznaczono tylną nieprzekraczalną linią zabudowy ograniczającą możliwość zabudowy i zagospodarowania zaplecza działek budowlanych.

3) Ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty obiektów:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów odrębnych – 60% powierzchni działki budowlanej;

b) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – maksymalnie 0,3;

c) intensywność zabudowy – minimalnie 0,08 maksymalnie 0,9;

d) wysokość budynków mieszkalnych: - dwie kondygnacje nadziemne w tym drugą kondygnację realizować jako poddasze użytkowe; - wysokość w przedziale od 7,0 m do 8,5 m;

e) wysokość budynków usługowych, gospodarczych, garażowych lub gospodarczo - garażowych: - maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym drugą kondygnację realizować jako poddasze użytkowe; - wysokość w przedziale od 3,0 m do 7,5 m;

f) wysokość zabudowy innej niż określonej w lit. d) i e): do 3,5 m;

g) dachy budynków dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym; h) dopuszcza się wykonanie podcienia od strony zaplecza działki z dachem jednospadowym o kącie nachylenia połaci od 15º do 35º; i) lukarny w ramach jednej połaci dachowej należy realizować jako symetryczne;

j) zakazuje się realizacji pojedynczych lukarn w ramach jednej połaci dachowej;

k) wykusze i ryzality stosować jako symetryczne;

l) dopuszcza się wykonanie pojedynczego ryzalitu lub wykuszu wyłącznie lokalizowanego w osi elewacji budynku.

m) dopuszcza się wykonanie okien połaciowych wyłącznie od strony zaplecza działki;

n) w elewacjach stosować materiały takie jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych w kolorystyce barw stonowanych;

4) Ustala się sposób usytuowania budynków:

a) mieszkalnych: kalenica równolegle w stosunku do frontu działki;

b) innych niż mieszkalne: kalenica równolegle lub prostopadle w stosunku do frontu działki.

5) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej – 1300 m2.§15.

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1UT – teren zabudowy usług turystycznych.

1) Ustala się zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;

b) budynki usług turystycznych w formie wolnostojącej;

c) budynek gospodarczy, garażowego lub gospodarczo – garażowego w formie wolnostojącej;

d) dopuszcza się dobudowę budynku gospodarczego, garażowego lub gospodarczo - garażowego do bryły budynku usług turystycznych;

2) Szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy:

a) należy zachować stosowne odległości od granicy lasu uwzględniając przy tym w szczególności parametry dotyczące klasy odporności ogniowej .

3) Ustala się wskaźniki zagospodarowania terenu i gabaryty obiektów:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w rozumieniu przepisów odrębnych – 60% powierzchni działki budowlanej;

b) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki – maksymalnie 0,3;

c) intensywność zabudowy – minimalnie 0,08 maksymalnie 0,9;

d) wysokość budynków usług turystycznych: - dwie kondygnacje nadziemne w tym drugą kondygnację realizować jako poddasze użytkowe; - wysokość w przedziale od 7,0 m do 8,5 m;

e) wysokość budynków innych niż określonych w lit. d): - maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne w tym drugą kondygnację realizować jako poddasze użytkowe; - wysokość w przedziale od 6,0 m do 7,5 m;

f) wysokość zabudowy innej niż określonej w lit. d) i e): do 3,5 m;

g) dachy budynków dwuspadowe symetryczne o kącie nachylenia głównych połaci od 25º do 45º, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym;

h) w elewacjach stosować materiały takie jak cegła, kamień, drewno, tynki o wyglądzie tynków tradycyjnych w kolorystyce barw stonowanych;

i) lukarny w ramach jednej połaci dachowej należy realizować jako symetryczne;

j) zakazuje się realizacji pojedynczych lukarn w ramach jednej połaci dachowej;

k) wykusze i ryzality stosować jako symetryczne;

l) dopuszcza się wykonanie pojedynczego ryzalitu lub wykuszu wyłącznie lokalizowanego w osi elewacji budynku. m) dopuszcza się wykonanie okien połaciowych wyłącznie od strony zaplecza działki;

4) Ustala się sposób usytuowania budynków:

a) usług turystycznych: główna kalenica równolegle w stosunku do frontu działki;

b) innych niż określonych w lit a): główna kalenica równolegle lub prostopadle w stosunku do frontu działki.

5) Ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanej działki budowlanej – 2000 m2.

§16.

Ustala się podstawowe przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1KDW, 2KDW – teren drogi wewnętrznej.

1) Ustala się zasady użytkowania i zagospodarowania terenu:

a) ustala się szerokość w liniach rozgraniczających drogi – zmienna, zgodnie z rysunkiem planu;

b) droga utwardzona z materiałów nieprzepuszczalnych.

2) Szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu w tym zakaz zabudowy – nie ustala się.

§17.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ruciane – Nida. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2018 21:29
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2018 22:11
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 1 paź 2018 14:00
Opublikował(a): Julita Małż
Zaakceptował(a): Julita Małż
Artykuł był czytany: 657 razy