BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane – Nida – Kowalik II

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Ruciane-Nida Nr XXXI/235/2016  z 28 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane – Nida – Kowalik II

 

ogłaszam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 21 sierpnia 2018 r. do 21 września  2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, w godzinach 8.00 do 14.00, w pokoju nr 3, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane – Nida – Kowalik II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu i prognoza dostępne będą również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 7 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej (pok. nr 4).

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października 2018 r. 

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida;
  • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 3;
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
    o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: umig@ruciane-nida.pl.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r poz. 570):

  • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
  • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  • Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Piotr Ryszard Feliński

Data powstania: czwartek, 16 sie 2018 10:32
Data opublikowania: czwartek, 16 sie 2018 10:56
Data przejścia do archiwum: środa, 28 lis 2018 00:00
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 753 razy