BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

IGK.6730.66.2018

 

Ruciane-Nida, dn. 03 sierpnia 2018 r.

           

 IGK.6730.66.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

                Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017 r.,  poz. 1257, z późn. zm) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku   o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r.,1073, z późn. zm. ) zawiadamia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na   budowie wiaty do celów rekreacyjno-sportowych oraz oświatowych na działce nr 85, obręb geodezyjny 13-Wejsuny, gmina Ruciane-Nida – obszar wiejski, którego Inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida.

               Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą  się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

               Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

 

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

 

Sporządziła:

Małgorzata Kaczmarczyk

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 17 sie 2018 08:49
Data opublikowania: piątek, 17 sie 2018 09:28
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 wrz 2018 12:29
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 727 razy