BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

IGK.6730.60.2018

Ruciane-Nida, dn. 20 sierpnia 2018 r.

           

 

IGK.6730.60.2018

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ADMINISTRACYJNEGO

 

                Burmistrz  Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. 2017 r.,  poz. 1257 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r., poz. 1073) zawiadamia  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie chodnika oraz zjazdów na działki sąsiednie w ciągu drogi powiatowej nr 1646 N na części działki nr 86/1,  obręb geodezyjny 13-Wejsuny, Ruciane-Nida-obszar wiejski. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu z siedzibą ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, działający przez pełnomocnika Biuro Projektowe i Nadzoru „FILAR” Paweł Wysocki.

               Jednocześnie informuje, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą  się wypowiedzieć  oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 1 w godzinach pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.

               Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

 

 

Otrzymują :

 

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg. wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

 

 

Data powstania: wtorek, 21 sie 2018 11:42
Data opublikowania: wtorek, 21 sie 2018 11:46
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 sie 2018 08:49
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 617 razy