BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół

zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2022 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a) Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2019- 2022, wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony  Zabytków w Olsztynie  dla wykonanego opracowania  i przygotowaniem  projektu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida  w sprawie jego przyjęcia. W zakres  zamówienia wchodzi także konsultacja  opracowania na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Ruciane-Nida  i  sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida

b) Szczegółowy zakres zamówienia w zakresie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków obejmuje:

a) wykonanie kwerendy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Olsztynie, weryfikację listy obiektów objętych gminną ewidencją zabytków w zakresie zgodności z Rejestrem Zabytków Nieruchomych Województwa Warmińsko – Mazurskiego i listą zabytków wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.

b) przeprowadzenie dokumentacyjnych prac terenowych,

c) sporządzenie dokumentacji ewidencyjnej w postaci kart adresowych dla obiektów

włączonych do gminnej ewidencji zabytków, wg wzoru kart adresowych wprowadzonych

rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

d) sporządzenie tabelarycznego zestawienia zabytków gminnej ewidencji, w układzie

adresowym i ewidencyjnym według miejscowości;

e) sporządzenie tabelarycznego zestawienia, w układzie adresowym i ewidencyjnym według miejscowości (wraz z dokumentacją fotograficzną i uzasadnieniem) obiektów nieistniejących lub których stan zachowania lub wartości zabytkowe, bądź zatarcie cech zabytkowych uzasadnia nie włączanie do gminnej ewidencji zabytków.

Jeżeli obiekt utracił walory zabytku – należy usunąć go z Gminnej Ewidencji Zabytków.

Ewidencja zabytków Gminy Ruciane-Nida po aktualizacji powinna obejmować:

a) obiekty wpisane do rejestru zabytków,

b) obiekty zabytkowe ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków,

c) zabytkowe kościoły i cmentarze

d) zabytki o najwyższym znaczeniu dla miasta i gminy

e) stanowiska archeologiczne.

Opracowanie ponadto winno uwzględniać naniesienie zabytków z gminnej ewidencji do systemu informacji przestrzennej (mapa gminna  - http://rucianenida.e-mapa.net/).   

3.  Zapytanie umieszczono na stronie internetowej bip.ruciane-nida.pl

4.  Oferty otrzymano od:

1.       MW Projekt Mateusz Wrześniewski

Ul. Sierakowskiego 16/4

64-000 Kościan

2.       Grupa CDE Sp. z o.o.

Ul. Katowicka 80

43-190 Mikołów

3.       RELIKT Pracownia Archeologiczna

Ul. Armii Krajowej 2/3

39-100 Ropczyce

4.       Ochrona Zabytków KRESY Michał Horbowicz

Ul. Podchorążych 11/50

87-100 Toruń

5.       CALAHIM Artur Michalak

Ul. Słoneczna 1

64-600

6.       Jakub Danielski

Ul. Piękna 58/16

5. Wybrano ofertę: - MW Projekt Mateusz Wrześniewski

Ul. Sierakowskiego 16/4

64-000 Kościan

Oferta spełniała warunki zgodnie z zapytaniem ofertowym  z dnia 19 października 2018 r.

Uzasadnienie wyboru: Oferta posiadała najniższą cenę za wykonanie opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Ruciane-Nida na lata 2019-2022 oraz aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków.

Data powstania: wtorek, 13 lis 2018 08:37
Data opublikowania: wtorek, 13 lis 2018 08:42
Data przejścia do archiwum: środa, 21 lis 2018 12:08
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Kornelia Dawid
Artykuł był czytany: 1100 razy