BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE

dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Sporządzenie projektów budowlanych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami domowymi oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Ruciane – Nida”, ogłoszenie w BZP nr 26054 z dnia 08.05.2007 r.
Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu na „Sporządzenie projektów budowlanych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami domowymi oraz sieci wodociągowej na terenie gminy Ruciane – Nida” wystosowane przez wykonawcę w dniu 15.05.2007 r.

1. W projekcie umowy w paragrafie 1 punkt 2 powinien zostać wykreślony ppkt 8) – „aktualizacja map”
Odp.: Wyjaśniliśmy już w dniu 14.05.2007 r., że Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia aktualnych wtórników map w skali 1:1000 do celów projektowych, na których Wykonawca wykona dokumentację projektową.
2. Powinien także zostać dostosowany harmonogram wykonania dokumentacji:
- zamiast pozycji „aktualizacja map” powinien być zapis „pozyskanie od Zamawiającego map w skali 1:1000 do celów projektowych,
Odp.: jak w pkt 2
- obok decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia powinien znaleźć się zapis „decyzja o lokalizacji celu publicznego”.,
Odp.: w punkcie 2 harmonogramu jest wpisana „decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” obok której Wykonawca może wpisać „decyzja o lokalizacji celu publicznego”. Decyzje te są wydawane przez Zamawiającego, a zatem zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosków do wydania obydwóch decyzji.,
- w punkcie 3 dotyczącym uzgodnień i projektu budowlanego proponujemy dopisać „złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę”,
Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie powyższego zapisu w harmonogramie, gdyż jest to niezbędne do uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na budowę. .
Zgodnie ze SIWZ przy wyborze ofert , każda część zamówienia będzie poddawana ocenie z osobna. Cena oferty wynika z przedstawionego harmonogramu, w związku z tym powinien być oddzielny dla I części i II części zamówienia.
3. Czy akceptowalny jest następujący sposób płatności (zgodnie z harmonogramem) – pierwsza płatność po wykonaniu koncepcji i jej uzgodnieniu z osobami fizycznymi, kolejna płatność po przekazaniu projektu budowlanego, wykonawczego i złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, a ostatnia po uzyskaniu pozwolenia na budowę i przekazaniu specyfikacji, kosztorysów i studium wykonalności?.
Odp. Akceptowane jest rozliczenie płatności po zrealizowaniu wszystkich prac z punktu w harmonogramie, bądź kilku punktów zgodnie z harmonogramem.
4. Nadzory autorskie – w projekcie umowy brak informacji nt. płatności za nadzory, Jesteśmy zdania, iż jest to ryzykowne ze strony Zamawiającego wypłacić całość wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę, nie zabezpieczając środków na wynagrodzenia z tytułu sprawowania nadzorów autorskich. Proponujemy: - wprowadzić dodatkowy zapis w umowie, dotyczący obowiązku sprawowania nadzorów autorskich i wycenić je wg stawki za jeden wyjazd na budowę, lub – dokonanie zapisu, iż nadzory autorskie będą przedmiotem odrębnej umowy i dopiero na etapie tej umowy dokonać wyceny nadzorów.
Odp.: Zamawiający wprowadzi dodatkowy zapis w umowie, iż nadzory autorskie będą przedmiotem odrębnej umowy.
5. Współczynnik koncentracji – dla części I wynosi 55M/1km, dla części II wynosi 46M/1 km. Obawiamy się, iż mimo wszelkich starań ze strony projektanta, wymagany przez Państwo współczynnik koncentracji nie mniejszej niż 120 M/ 1 km nie zostanie osiągnięty.
Odp.: Osiągnięcie współczynnika koncentracji nie mniejszej niż 120 mieszkańców na km sieci, o którym mowa w SIWZ nie będzie wymagane przez Zamawiającego przy opracowaniu dokumentacji projektowej - zapis dotyczący wspólczynnika zoztaje wykreślony ze SIWZ i z projektu umowy

Data powstania: środa, 16 maj 2007 12:18
Data opublikowania: środa, 16 maj 2007 14:42
Data przejścia do archiwum: środa, 23 maj 2007 10:54
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2228 razy