BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

                                                                                                                                                Ruciane-Nida, 28 stycznia  2019 r.

Nasz znak :

IGK.6730.94.2018

 

P O S T A N O W I E N I E

                        Na podstawie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczne polegającej na budowie stacji stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. na części działki  nr 317, położonej w obrębie Ukta , gmina Ruciane-Nida,

p o s t a n a w i a m

zawiesić postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4
Sp. z o. o. na części działki  nr 317, położonej w obrębie Ukta , gmina Ruciane-Nida, ze względu na sytuację, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ .

 u z a s a d n i e n i e

W dniu 23 października 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu)  pełnomocnik inwestora Pani Anna Warżała z/s  ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia wniosła o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. na części działki  nr 317, położonej w obrębie Ukta, gmina Ruciane-Nida.

W wyniku toczącego się postępowania administracyjnego po ponownym uzgodnieniu projektu decyzji z dnia 20 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r. znak: WOPN.612.37.121.2018.EBK odmówił uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla ww. przedsięwzięcia.  W dniu 25 stycznia Burmistrz Miasta i Gminy  wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o udzielenie informacji czy na ww. postanowienie Inwestor  zażalił się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej k.p.a.) jedną z podstaw do zawieszenia postępowania przez organ jest sytuacja, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. W orzecznictwie podkreśla się, że istotnym elementem zagadnienia wstępnego jest istnienie ścisłej zależności (związku przyczynowego) między uprzednim rozstrzygnięciem tego zagadnienia a rozpatrzeniem sprawy i wydaniem decyzji.

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

p o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 7 dni, licząc od dnia jego doręczenia.

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca
  2. strony według wykazu geodezyjnego
  3. a/a

 

Data powstania: poniedziałek, 28 sty 2019 12:42
Data opublikowania: poniedziałek, 28 sty 2019 12:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 lut 2019 11:23
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 759 razy