BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro

na świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 423 11 40, www.ruciane-nida.pl, e-mail: umig@ruciane-nida.z.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wspólny Słownik Zamówień - CPV 50232100-1
Termin realizacji zamówienia od 1.07.2007 r. do 30.06.2010 r..
Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru nad oświetleniem ulic i dróg zgodnie ze SIWZ na terenie miasta i gminy Ruciane-Nida
Kryteria oceny ofert:
cena - 100 %
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 9 oraz jest zamieszczona na stronie internetowej: www.bip.ruciane-nida.pl.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest:
Jerzy Waszkiewicz – w zakresie dotyczącym procedury zamówienia, tel. 087 423 10 36 wew. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Artur Chudzik – w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia, tel. 087 423 10 36 wew. 31, w godz. 800- 1400, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres Zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 12 czerwca 2007 r., godz. 930.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 czerwca 2007 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oryginału lub potwierdzonej kserokopii aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w ust. V pkt 1) SIWZ oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. Posiadają niezbędną wiedzie i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie dokumentów określonych w ust. V pkt 2) SIWZ, ust. V pkt 3) SIWZ ust. V pkt 4) SIWZ, oraz złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunkiem tego jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Związanie z ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej, nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów dla ww zamówienia oraz nie przewiduje możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje składania wadium.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

Ogłoszenie:
- wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w dniu 1 czerwca 2007 r.
- zdjęto z tablicy w dniu 12 czerwca 2007 r.

Data powstania: piątek, 1 cze 2007 12:53
Data opublikowania: piątek, 1 cze 2007 13:32
Data przejścia do archiwum: środa, 13 cze 2007 09:57
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2268 razy