BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 20 marca 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM.0002.04.2019

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 27 marca 2019 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane-Nida IX  sesję Rady Miejskiej Ruciane-Nida.

Porządek obrad:
A.
Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu:
  • z VII sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida w dniu  27 lutego 2019 r.
  • z III nadzwyczajnej (VIII kolejnej) sesji Rady Miejskiej Ruciane-Nida z 11 marca 2019 r.
 4. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na VII sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2019 r. oraz w okresie między sesjami.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane-Nida z działalności między sesjami.
 2. Uzupełnienie składów komisji Rady Miejskiej.
 3. Informacja o wyborach sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Ruciane-Nida oraz przewodniczących zarządów i członków zarządów osiedli w mieście Ruciane-Nida:
  • wręczenie zaświadczeń o wyborze.

C. Część uchwałodawcza :

 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
  2. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  3. wyboru przedstawiciela Gminy Ruciane-Nida do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Szpitala Powiatowego w Piszu,
  4. zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania diet radnym i sołtysom,
  5. gospodarki gruntami i nieruchomościami.

D. Statutowe elementy obrad:

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania mieszkańców.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

/-/ Agnieszka  Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: piątek, 22 mar 2019 11:40
Data opublikowania: piątek, 22 mar 2019 11:56
Data przejścia do archiwum: środa, 3 kwi 2019 09:01
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 786 razy