BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 10 kwietnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM.0002.05.2019

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 17 kwietnia 2019 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane -Nida X  sesję Rady Miejskiej Ruciane- Nida.

Porządek obrad:

A. Część organizacyjna:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej Ruciane- Nida z dnia 27 marca 2019 r.
 4. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IX sesji Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2019 r. oraz w okresie między sesjami.

B. Część sprawozdawczo-informacyjna:

 1. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane- Nida z działalności między sesjami.
 2. Sprawozdanie z działalności za 2018 rok:
  • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem-Nidzie,
  • Domu Kultury w Rucianem-Nidzie,
  • Zakładu Usług Komunalnych w Rucianem-Nidzie.

C. Część uchwałodawcza :

 1. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ruciane-Nida  na lata 2019-2026,
  2. udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na
  3. dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego 
  4. Województwa Warmińsko-Mazurskiego w  Brukseli w 2019 r. ,
  5. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
  6. gospodarki gruntami i nieruchomościami.

D. Statutowe elementy obrad:

 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Zapytania mieszkańców.
 3. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane -Nida

/-/  Agnieszka Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: wtorek, 16 kwi 2019 07:23
Data opublikowania: wtorek, 16 kwi 2019 07:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 24 maj 2019 13:58
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 559 razy