BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Decyzja lokalizacji celu publicznego IGK. 6730.21.2019

 

IGK.6730.21.2019                                                                                                                                                                                                                                

 

Ruciane-Nida, dnia16 kwietnia 2019  r.                                                              

                                              

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945)  i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.02.2019 r. Pana Pawła Szymczyka reprezentującego Biuro Projektów Elektrycznych EiP Paweł Szymczyk, pełnomocnika PGE Dystrybucja S.A Oddział w Białymstoku ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na:

przebudowie istniejącej linii napowietrznej 15 kV Pisz – Ruciane-Nida  na linię kablową 15 kV wraz z powiązaniami z istniejącymi liniami 15 kV. Inwestycja realizowana będzie w obrębie geodezyjnym Szeroki Bór na części działek ewidencyjnych nr 14/2, 553/2, 14/1, 1, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

     Budowa obiektów liniowych infrastruktury technicznej. Inwestycja stanowi cel publiczny
w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 2204, z późn. zm.).

 • Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 15 kV Pisz – Ruciane-Nida  na linię kablową 15 kV wraz z powiązaniami z istniejącymi liniami 15 kV. Inwestycja realizowana będzie w obrębie geodezyjnym Szeroki Bór na części działek ewidencyjnych nr 14/2, 553/2, 14/1, 1, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
  • Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Nie dotyczy.

 • Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 3. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: zamierzenie inwestycyjne polegać ma na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 15 kV Pisz -Ruciane-Nida na linie kablową 15 kV wraz z powiazaniami z istniejącymi liniami 15 kV. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 142, z późn. zm.).
 4. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 5. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 6. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
  • Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiektów archeologicznych należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić przedmiot, zabezpieczyć przedmiot i miejsce oraz poinformować stosowne organy zgodnie z  art.32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz.U z 2018 poz. 2067).

 • Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

  W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

 • Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

     Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

 • Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

     Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

 • Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.
 3. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn.zm.).
 4. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać   stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:
  - wszelkich sieci  i urządzeń infrastruktury technicznej,
  -  budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,

-  cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
-  innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów

 1. Teren objęty inwestycją obejmuje grunty chronione na podstawie ustawy z 3 lutego 1995 r.
  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161). Dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń na gruntach chronionych, jeżeli nie jest wymagana dla nich konieczności uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne stosownie do przepisów odrębnych.

 

 1. Teren Inwestycji

  Teren inwestycji stanowi części działek ewidencyjnych nr 14/2, 553/2, 14/1, 1, w obrębie geodezyjnym Szeroki Bór, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

UZASADNIENIE

 

             Pełnomocnik inwestora  Pan Paweł Szymczyk  złożył wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 15 kV Pisz – Ruciane-Nida  na linię kablową 15 kV wraz z powiązaniami z istniejącymi liniami 15 kV. Inwestycja realizowana będzie w obrębie geodezyjnym Szeroki Bór na części działek ewidencyjnych nr 14/2, 553/2, 14/1, 1, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).
 4. W trakcie trwania postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 dokonano uzgodnień projektu decyzji z następującymi organami:

 

 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie na podstawie  53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
 • Powiatowym Zarządem Dróg w Piszu postanowieniem znak: 4002.43.2019.CI z dnia 22 marca 2019 r.,
 • Regionalnym Dyrektorem Lasów Państwowych w Białymstoku postanowieniem znak: ZS.224.79.2019.MB.
 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” - spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy pismem  z dnia 21 lutego 2019 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia dnia 11 marca 2019 r. do, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu oraz do Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Białymstoku.

 

 W związku z art. 53 ust. 4 pkt 6  Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku postanowieniem znak: ZS.224.79.2019. MB (data wpływu do tut. Urzędu 29 marca 2019  r.) uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Jak wynika z załącznika graficznego do decyzji w liniach rozgraniczających teren inwestycji występują grunty leśne. Inwestycja ta polegać będzie na przebudowie linii napowietrznej na linię kablową (podziemną). Podziemna kablowa linia elektroenergetyczna nie będzie stwarzać przeszkód w prowadzeniu normalnej gospodarki leśnej. W takiej sytuacji grunt leśny nie będzie wymagać wydania decyzji zezwalającej na wyłączenie z produkcji, a tym samym nie jest potrzebna zgoda, o której mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o planowaniu
 i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 9 ww. ustawy postanowieniem znak: PZD.4002.43.2019.CI z dnia 22  marca 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27 marca 2019  r.) uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - w odniesieniu do  innych niż wymienionych w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Organ ochrony przyrody zobligowany jest do rozważenia czy w oparciu o  obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przyrody  możliwe jest uzgodnienie przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, bowiem regionalny dyrektor ochrony środowiska  jest organem ustawowo powołanym do uzgodnień projektów decyzji.

 

 Projekt przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał w dniu 14 marca 2019 r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji,
o której mowa  w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

 

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,
 1. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Pisz,
 1. Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu,
 1. a/a.
Data powstania: wtorek, 16 kwi 2019 13:09
Data opublikowania: wtorek, 16 kwi 2019 13:14
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 maj 2019 09:55
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 453 razy