BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)"

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu informuje, iż  w 2019 roku realizuje  projekt pn.: „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim (V)", który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2019 do 31.03.2020 roku.

Kwota dofinansowania projektu: 1 735 477,04 zł.
Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt stanowi 85% wartości projektu.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia 244 osób bezrobotnych w wieku powyżej 30  roku życia w powiecie piskim.

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych z powiatu piskiego zarejestrowanych w PUP w Piszu, którzy są  w wieku 30 lat i więcej i którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
- osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 m-cy),
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby starsze w wieku 50 lat i więcej (osoby, które w roku, w którym przystąpiły do projektu miały 50 lat i więcej),
- kobiety,
- osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie tj. do wykształcenia ponadgimnazjalnego),

oraz

- bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – dla tej grupy osób przewidziane wsparcie w projekcie to podwyższenie lub nabycie nowych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Powiatowy Urząd Pracy w Piszu szczególnie zachęca do wzięcia udziału w projekcie byłych uczestników projektów  z zakresu wyłączenia społecznego, realizowanych w ramach CT 9 w RPO WiM (Oś priorytetowa 11 – Wyłączenie społeczne). Szczegółowe informacje o formach wsparcia pod numerami telefonów zamieszczonymi poniżej.
 
Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie spełniające powyższe kryteria oraz pracodawców, którzy chcą stworzyć w ramach w/w form wsparcia miejsca pracy zachęcamy do kontaktu z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszu, ul. Zagłoby 2, 12-200 Pisz, tel. 87 425-24-30 lub 87 425-24-36 (pok. nr 1 - staże) lub 87 425-24-42 (pok. nr 4 - prace interwencyjne) lub 87 425-24-37 (pok. nr 1 - jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz szkolenia) oraz doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy (pok. nr 4 – 87 425-24-59), dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (pok. Nr 4 – 87 425-24-42).

 


Głównym rezultatem (efektem) projektu będzie podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przez co najmniej 45% osób w wieku 30 lat i więcej, które dodatkowo należą do następujących grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami,  osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach oraz 60% mężczyzn w wieku 30-49 lat, którzy nie należą do kategorii osób bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy.
 
 W ramach projektu zaplanowano następujące formy wsparcia:
- pośrednictwo pracy/poradnictwo zawodowe,
-
staże,
- prace interwencyjne,
- szkolenia,
- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
- dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia,
- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
 
Rekrutacja do projektu prowadzona jest w urzędzie przez doradców klienta na bieżąco przez cały okres realizacji projektu tj do 31.03.2020 roku. Realizacja form wsparcia – przez cały okres realizacji projektu lub do wyczerpania planowanej: liczby uczestników danego wsparcia lub wyczerpania środków przeznaczonych na dane wsparcie.

Wsparcie w ramach projektu będzie dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, wynikających z ich aktualnego stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu. Uczestnik projektu w zakresie aktywizacji zawodowej otrzyma ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z urzędem!

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: wtorek, 16 kwi 2019 14:24
Data opublikowania: wtorek, 16 kwi 2019 14:26
Data przejścia do archiwum: środa, 1 kwi 2020 09:11
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 694 razy