BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Ruciane - Nida, 24 kwietnia 2019 r.

IGK.6730.I.3.2019CP

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie drogi technicznej i dla turystów oraz drogi dla turystów z pomostem/kładką na części działki nr 1/134 obręb Wierzba, gmina Ruciane - Nida. Celem projektowanych zadań jest zapewnienie  dojścia do zagród dla zwierząt, zarówno dla pracowników Stacji Badawczej, jak i turystów odwiedzających ten teren. Inwestorem jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, z/s ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn .

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                           

 

                                                                   

       

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. Strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  3. Strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  4. a/a

Sporządziła:

A.O.

tel. 87 425 44 51

 

 

Data powstania: środa, 24 kwi 2019 11:01
Data opublikowania: środa, 24 kwi 2019 11:04
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 maj 2019 09:02
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 722 razy