BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.I.4.2019CP

Ruciane-Nida,  15 maja 2019 r.

                                                                                  

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zpóźn. zm) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na remoncie śluzy Guzianka I w km 13+700 szlaku bocznego Jezioro Mikołajskie - Jezioro Nidzkie  na części działek nr 58, nr 59/1 oraz na działce nr 60 obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, z/s ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa reprezentowane przez: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, z/s Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, w imieniu którego działa pełnomocnik Andrzej Kołodziejczyk, z/s ul. Legendy 3 m 95, 01-361 Warszawa.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                           

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

Sporządziła:

A.O.

tel. 87 425 44 51

Data powstania: środa, 15 maj 2019 13:27
Data opublikowania: środa, 15 maj 2019 13:29
Data przejścia do archiwum: środa, 19 cze 2019 08:38
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 472 razy