BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

IGK.6730.I.8.2019CP

Ruciane-Nida,  17 maja 2019 r.

                                                                                  

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej obejmującej wykonanie przyłącza do sieci zbiorczej, przepompowni wraz z instalacją zewnętrzną na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Wodnik w Rucianem-Nidzie na części działki nr 119/3 obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. Inwestorem jest Pan Krzysztof Kaczmarzyk, zam. ul. Niepodległości 66I/6, 41-106 Siemianowice Ślaskie, w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Edyta Tyrke, z/s Al. Wczasów 13,12-220 Ruciane-Nida.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.                           

 

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

Sporządziła:

A.O.

tel. 87 425 44 51

 

 

Data powstania: piątek, 17 maj 2019 12:28
Data opublikowania: piątek, 17 maj 2019 12:30
Data przejścia do archiwum: środa, 19 cze 2019 08:38
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 546 razy