BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Decyzja lokalizacji celu publicznego IGK.6730.I.3.2019CP

IGK.6730.I.3.2019CP                                                                                                                                                                                                                                                                                Ruciane-Nida, dnia 24 maja 2019 r.

                                                                      

                                              

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.04.2019 r. Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

U S T A L A M

lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie:

drogi technicznej i dla turystów oraz drogi dla turystów z pomostem/kładką na części działki ewidencyjnej nr 1/134 w obrębie geodezyjnym 14-Wierzba, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

 1. Ustalenia dotyczące rodzaju inwestycji

     Inwestycja stanowi cel publiczny w rozumieniu przepisu art. 6 pkt. 1 oraz 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz.121, z późn. zm.).

 • Ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu

Budowa drogi technicznej i dla turystów oraz drogi dla turystów z pomostem/kładką na części działki ewidencyjnej nr 1/134 w obrębie geodezyjnym 14-Wierzba, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 1. Warunki i szczególne zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
  • Parametry techniczne inwestycji
 1. a) Powierzchnia drogi– 1400 m2.
 2. b) Nawierzchnia drogi – mineralna o ziarnach frakcji od 0 mm do 5 mm, na bazie żwirów naturalnych łamanych, piasku i kruszyw skalnych.
 3. c) W przypadku drogi inwestycja polega na dopasowaniu drogi do rzędnych istniejących bez konieczności wykonywania dodatkowych prac ziemnych. Miejscowo wykonane zostaną nieznaczne zmiany w ukształtowaniu terenu polegające na nadsypaniu obniżeń oraz wyrównaniu powierzchni ścieżki.
 4. d) Pomost (kładka) wykonany w konstrukcji drewnianej w miejscu występowania okresowych podtopień łąki.
 • Ustalenia dotyczące warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

Nie dotyczy.

 • Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 1. W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.).
 2. W zakresie ochrony przyrody mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1614, z późn. zm.) oraz przepisy obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
 3. Inwestycja znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego, na obszarze którego obowiązują przepisy Rozporządzenia nr 9 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z 26 stycznia 2006 r. w sprawie Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz Planu Ochrony Parku uchwalonego Uchwałą XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 4. Inwestycja znajduje się w granicach obszaru NATURA 2000 tj. specjalnego obszaru ochrony ptaków Puszcza Piska – kod obszaru PLB280008. Zgodnie z art. 96 ust. l ustawy z dnia 03 października z 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późń. zm.) organ właściwy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony dokonał rozważań na temat możliwego potencjalnego znaczącego oddziaływania przedmiotowego zamierzenia na obszar Natura 2000. Organ w wyniku przeprowadzonych rozważań stwierdził, iż planowane przedsięwzięcie, nie będzie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida kierował następującymi przesłankami: celem projektowanych zadań jest zapewnienie dojścia do zagród dla zwierząt, zarówno dla pracowników Stacji Badawczej, jak i turystów odwiedzających ten teren. Zamierzenie inwestycyjne należy realizować zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799), ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 142, z późn. zm.) oraz uchwały XIX/368/12 Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego z dnia 28 sierpnia 2012 w sprawie ustanowienia Planu Ochrony Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
 5. Projektowany obiekt nie należy do rodzaju przedsięwzięć, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, który może być wymagany w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W związku z tym inwestycja nie wymaga postępowania administracyjnego z zakresu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 6. Wszelkie przepisy z zakresu ochrony przyrody są przedmiotem rozważań Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
 7. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.
 8. Z uwagi na ochronę przyrody prace należy realizować bez wycinki zadrzewień.
 9. Zakazuje się realizowania inwestycji poza obszarem wskazanym na załączniku graficznym jako: lokalizacja drogi technicznej i dla turystów oraz drogi dla turystów z pomostem / kładką.
  • Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

W przypadku odnalezienia obiektów historycznych lub obiektów archeologicznych należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić przedmiot, zabezpieczyć przedmiot i miejsce oraz poinformować stosowne organy zgodnie z  art.32 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( tj. Dz.U z 2018 poz. 2067).

 • Ustalenia dotyczące obsługi w zakresie komunikacji oraz infrastruktury technicznej

  W przypadku kolizji projektowanych sieci i urządzeń z istniejącymi sieciami
i urządzeniami infrastruktury technicznej, należy je przebudować i dostosować do projektowanego zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami przebudowy. Całość kosztów związanych z przebudową i zabezpieczeniem istniejących urządzeń i sieci ponosi inwestor. Uzyskanie warunków technicznych od dysponenta sieci nastąpi na etapie projektu budowlanego.

 • Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

     Przy zagospodarowaniu terenu należy spełnić wymagania dotyczące ochrony interesów prawnych osób trzecich w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego.

 • Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów

     Teren objęty wnioskiem nie jest: obszarem górniczym, obszarem narażonym na  niebezpieczeństwo powodzi oraz obszarem zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych.

 • Pozostałe warunki wynikające z przepisów odrębnych
 1. Realizacja inwestycji wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi.
 2. Projekt zagospodarowania terenu należy opracować na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali dostosowanej do wielkości i charakteru inwestycji.
 3. W sprawach nieustalonych w treści niniejszej decyzji mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1422, z późn. zm.) i ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U.
  z 2018 r. poz. 1202, z późn.zm.).
 4. Podczas realizacji inwestycji należy przestrzegać   stosownych przepisów odrębnych warunkujących minimalne odległości obiektów budowlanych od:
  - wszelkich sieci  i urządzeń infrastruktury technicznej,
  -  budowli związanych z sieciami infrastruktury technicznej,

-  cmentarzy w zakresie ochrony sanitarnej,
-  innych obiektów mogących mieć wpływ na ich lokalizację w szczególności przepisów.

 

 1. Teren Inwestycji

  Teren inwestycji stanowi części działki ewidencyjnej nr 1/134, w obrębie geodezyjnym Wierzba, Ruciane-Nida – obszar wiejski.

 

UZASADNIENIE

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy
 ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, złożył wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie technicznej i dla turystów oraz drogi dla turystów
z pomostem/kładką na części działki ewidencyjnej nr 1/134 w obrębie geodezyjnym 14-Wierzba, Ruciane-Nida – obszar wiejski. Zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzona analiza warunków i zasad zagospodarowania terenu objętego wnioskiem i wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, wykazała możliwość ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto przedmiotowa inwestycja jest elementem szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego w projekcie pn. „Ochrona bioróżnorodności poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego na Półwyspie Popielniańskim w celu ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych – etap I” będącego przedmiotem wniosku
o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 5 Środowisko przyrodnicze
i racjonalne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.3 Bioróżnorodność (Ochrona różnorodności biologicznej).

Celem ww. projektu jest zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego Półwyspu Popielniańskiego. Półwysep Popielniański otoczony jeziorami: Bełdany, Mikołajskie, Śniardwy i Warnołty tworzy kompaktową enklawę siedliskową, wchodzącą w obręb Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Z uwagi na bliskość Wielkich Jezior Mazurskich, na całym półwyspie jest duże natężenie ruchu turystycznego. Intensywny ruch turystyczny na półwyspie w chwili obecnej nie jest w żaden sposób uregulowany (brak wyznaczonych ścieżek i dróg turystycznych), co powoduje negatywne konsekwencje dla środowiska w postaci ingerencji w środowisko naturalne poza wyznaczonym w tym celu obszarem.

Na półwyspie mieści się Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt w Popielnie, która powołana została w celu wzbogacenia i ratowania zasobów przyrodniczych. W Stacji realizowane są programy ochrony i hodowli: konika polskiego, bobrów, jeleniowatych, mułów, bydła rasy polskiej czerwonej oraz rasy nizinna czarno-biała.

Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie ww. projektu :

„Wykonanie zagród dla zwierząt (koni, krów, żubronia, jeleniowatych i tymczasowej zagrody dla mułów) wraz wykonaniem bram, wiat chroniących, paśników, karmideł i poideł oraz doprowadzeniem wody do poideł, wpłynie na polepszenie warunków bytowania (hodowli) tych zwierząt.

Wykonanie dróg: technicznej i dla turystów wraz z pomostem/kładką na terenie prowadzącym do zagród, (...), pozwolą uporządkować i ukierunkować ruch turystyczny odbywający się na terenie Stacji oraz usprawnią obsługę techniczną hodowli zwierząt.”

Projektowane zadania umożliwią zwiedzanie półwyspu bez zbędnej ingerencji turystów w środowisko żyjących gatunków roślin, zwierząt i ptaków. Ruch turystyczny zostanie przekierowany bezpośrednio do rejonów wyznaczonych do tego celu, z pominięciem zwierząt dziko żyjących. Dodatkowo, planowane inwestycje na terenie Stacji badawczej poprawią warunki hodowli zwierząt, pozytywnie wpływając na stan stada, a także umożliwią turystom obserwację życia tych zwierząt, co spełnia dodatkowe funkcje edukacyjne.

 

 1. Teren przedmiotowej inwestycji nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 2. Wnioskowana inwestycja stanowi zmianę zagospodarowania terenu w rozumieniu przepisów art. 50 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie może powodować zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającej zgody na zmianę przeznaczenia w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych
  i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1161).
 4. W trakcie postępowania stosownie do dyspozycji art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano uzgodnień na projektu decyzji
  z następującymi organami:
 • Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie, postanowieniem znak: WOPN.612.37.37.44.2019.EBK z dnia 15 maja 2019 r.,
 • Starostą Powiatowym w Piszu, postanowieniem znak: GN.6123.136.2019
  z dnia 15 maja 2019 r.,
 • Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Zarząd Zlewni
  w Giżycku, postanowieniem znak: BI.ZZI.3.521.372.2019.AB z dnia 15 maja 2019 r.
 1. Autorem projektu decyzji jest mgr inż. Michał Romański – Pracownia urbanistyczna – „PLANBUD Aneta Romańska” -  spełniający warunek, o którym mowa w art. 5 w związku z art. 60 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida pismem z dnia 24 kwietnia 2019 r.  zawiadomił strony o wszczęciu postepowania administracyjnego.

 Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida na podstawie art. 53 ust. 4  wystąpił o stosowne uzgodnienia projektu decyzji  o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dnia 6 maja 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Starosty Powiatowego w Piszu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Giżycku.

 

Zgodnie z art. 60 ust. 1, w związku z  art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska – w odniesieniu do innych niż wymienione w  pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem znak: WOPN.612.37.37.44.2019.EBK z dnia 15 maja 2019 r.  (data wpływu 16 maja 2019 r.) uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Analizując ww. inwestycję Organ opiniujący stwierdził, że realizacja przedmiotowej inwestycji nie wpłynie negatywnie na bioróżnorodność gatunkową, nie przyczyni się do utraty kryjówek, a uszczuplenie miejsc żerowiskowych wykorzystywanych przez lokalne populacje z uwagi na sąsiedztwo terenów zagospodarowanych i użytkowanych będzie niewielkie. Realizacja przedsięwzięcia na działce nr 1/134 nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 oraz nie narusza przepisów obowiązujących w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

 

Starosta Piski po przeanalizowaniu projektu decyzji postanowieniem znak: GN.6123.136.2019 z dnia 15 maja 2019 r. (data wpływu 17 maja 2019 r.) uzgodnił ww. inwestycję  w zakresie ochrony gruntów rolnych stwierdzając, iż na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują m. in. grunty rolne sklasyfikowane jako Br-PsIV- grunty rolne zabudowane, PsIV-pastwiska trwałe oraz W- rowy, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, które zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie wymagają uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze. Został spełniony warunek wymagany w art. 61 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie obejmującym zagadnienie związane z ochroną gruntów rolnych, dlatego też przedmiotowe przedsięwzięcie w tej materii Organ uzgadniający postanowił zaopiniować pozytywnie.

 

W  związku z art. 53 ust. 4 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku postanowieniem znak: BI.ZZI.3.521.372.2019.AB z dnia 15 maja 2019 r. (data wpływu 17 maja 2019 r.) uzgodnił projekt decyzji w zakresie melioracji wodnych.

 

 

Pouczenie

 

Wnioskodawcy, który nie uzyska prawa dysponowania terenem na cele budowlane nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją
o warunkach zabudowy.Za zgodą strony, na rzecz której została wydana decyzja, można dokonać przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby. Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida  w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
 i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła
w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

 

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca,
 2. Polska Akademia Nauk,
 3. Mazurski Park Krajobrazowy,
 4. a/a.

Sporządziła:

A.O.

Data powstania: piątek, 24 maj 2019 10:27
Data opublikowania: piątek, 24 maj 2019 10:32
Data przejścia do archiwum: wtorek, 25 cze 2019 09:37
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 466 razy