BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej

Ruciane-Nida, 21 maja 2019 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida
RM.0002.06.2019

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuję na dzień 29 maja 2019 r. (środa) o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  Ruciane -Nida XI  sesję Rady Miejskiej Ruciane- Nida.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
 2. Dokonanie zmian lub uzupełnień w porządku obrad XI sesji w dniu 29 maja 2019 r..
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miejskiej Ruciane- Nida z dnia 17 kwietnia 2019 r.
 4. Odpowiedź na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na X sesji Rady Miejskiej w dniu 17 kwietnia 2019 r. oraz w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane- Nida z działalności między sesjami.
 6. Analiza stanu bezpieczeństwa publicznego, ochrony przeciwpożarowej, w tym przygotowanie do akcji ratowniczych.
 7. Analiza mienia komunalnego gminy Ruciane-Nida:
  1. stan nawierzchni dróg,
  2. oświetlenia ulicznego,
  3. terenów zielonych i zagospodarowania turystycznego. Ruciane-Nida  na lata 2019-2026,
 8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  1. dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.,
  2. określenia sezonu kąpielowego na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość – na okres 1 roku,
  4. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida ( nr geod. 298/1 w Rucianem-Nidzie),
  5. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (lokal nr 3 w budynku nr 41 w Wejsunach),
  6. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (lokal nr 5 w budynku nr 41 w Wejsunach),
  7. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida (nr geod. 91/13 w Krzyżach),
  8. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (w Piaskach),
  9. wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida na nieruchomości stanowiące własność Powiatu Piskiego.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Zapytania mieszkańców.
 11. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
 12. Zamknięcie obrad.

  Przewodnicząca Rady Miejskiej Ruciane-Nida

/-/  Agnieszka Kręciewska

 

Niniejsze zawiadomienie stanowi  zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida  do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: piątek, 24 maj 2019 13:58
Data opublikowania: piątek, 24 maj 2019 14:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 30 maj 2019 13:52
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 509 razy