BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie

            Ruciane - Nida, 28 maja 2019 r.

 

 

Nasz znak :

IGK.6730.94.2018

 

 

           P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), po analizie zaistniałych faktów w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. na części działki  nr 317, położonej w obrębie Ukta , gmina Ruciane-Nida,

 

         p o s t a n a w i a m

 

podjąć zawieszone postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. na części działki  nr 317, położonej w obrębie Ukta, gmina Ruciane-Nida,

 

       u z a s a d n i e n i e

 

Inwestor P4 Sp. z o.o., w imieniu którego  działa pełnomocnik Pani Anna Warżała,  z/s  ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia wystąpiła z wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. na części działki  nr 317, położonej w obrębie Ukta, gmina Ruciane-Nida.

W wyniku toczącego się postępowania administracyjnego po ponownym uzgodnieniu projektu decyzji z dnia 20 grudnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Olsztynie postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r., znak: WOPN.612.37.121.2018.EBK odmówił uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla ww. przedsięwzięcia. Na ww. postanowienie zażalenie złożyła spółka P4 Sp. z o. o. reprezentowana przez pełnomocnika - Annę Warżałę.

W związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem znak: DOA-ZPPOH.612.29.2019.KW z dnia 15 kwietnia
2019 r. postanowił utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie, zatem zachodzi wskazana wyżej przesłanka podjęcia zawieszonego postępowania, albowiem możliwe jest wydanie decyzji merytorycznej w sprawie.

 

 

W tym stanie rzeczy postanawiam jak na wstępie.

 

  

  P o u c z e n i e

Na niniejsze postanowienie  nie służy zażalenie.

 

Otrzymują :

  1. Wnioskodawca,
  2. strony według wykazu geodezyjnego,
  3. a/a.

 

Sporządziła:

A.O.

 

Data powstania: wtorek, 28 maj 2019 09:02
Data opublikowania: wtorek, 28 maj 2019 09:06
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lip 2019 08:44
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 449 razy