BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

Decyzja lokalizacji celu publicznego IGK.6730.94.2018

 

Ruciane - Nida, 29 maja 2019 r.

Nasz znak: IGK.6730.94.2018    DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


              Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 1, art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1 pkt. 2, art. 53 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) i art. 104 kpa § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ) po rozpatrzeniu wniosku P4 Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Warżała z/s ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia


orzekam
o  d  m  ó  w  i  ć

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o.  na części działki ozn. nr 317, obręb geodezyjny 12-Ukta, gmina Ruciane – Nida.


Uzasadnienie


             Pełnomocnik inwestora Pani Anna Warżała z/s ul. Leśna 34B/4, 81-549 Gdynia, wniosła dnia 23 października 2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu)  wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 na  części działki o nr  317 obręb geodezyjny 12-Ukta, gmina Ruciane – Nida. Po przeanalizowaniu  złożonego wniosku organ uznał, iż dokumentacja przedłożona przez wnioskodawcę  nie jest kompletna.  

Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 1 organ wezwał inwestora o dostarczenie mapy zasadniczej obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać.

  Po uzupełnieniu wniosku przez inwestora Burmistrz Miasta i Gminy zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W dniu 20 listopada 2018 r. wpłynęło pismo Fundacji na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni z/s Kadzidłowo 3, 12-220 Ruciane-Nida, opiniujące negatywnie lokalizację przedmiotowej inwestycji.

Ponadto Fundacja na Rzecz Ochrony Przyrody i Krajobrazu Mazurskiego Parku Krajobrazowego i Dorzecza Krutyni wystąpiła z wnioskiem o uznanie za stronę w toczącym się postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z art. 31 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ) Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida postanowieniem z dnia 21 listopada 2018 r. uznał  Fundację za stronę  w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

Po sporządzeniu analizy urbanistyczno-architektonicznej wokół planowanej inwestycji Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida wystąpił o stosowne uzgodnienia dnia 16 listopada 2018 r. do Starostwa Powiatowego w Piszu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku- Zarząd Zlewni w Giżycku.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku postanowieniem z dnia 27 listopada 2018 r.  znak sprawy: BI.ZZI.3.521.1035.2018.AB uzgodnił projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych.

Starosta Piski postanowieniem z dnia 3 grudnia 2018 r. znak sprawy: GN.6123.400.2018 stwierdził iż, na części obszaru opracowania planowanej inwestycji, występują grunty rolne sklasyfikowane m. in. jako RIVa -grunty orne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, które zgodnie z zapisami w art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych  nie wymagają uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze. W takim stanie rzeczy należy uznać za spełniony warunek zawarty w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczący realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, zlokalizowanego na gruntach rolnych określonych jako RIVa, i w związku z tym należy go uzgadniać. Natomiast część przedsięwzięcia  planowanej inwestycji, usytuowanej w miejscu, w którym występują grunty rolne sklasyfikowane jako RIIIb- grunty orne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, nie może zostać uzgodniona w zakresie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska - w odniesieniu do  innych niż wymienionych w pkt 7 obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Organ ochrony przyrody zobligowany jest do rozważenia czy w oparciu o  obowiązujące przepisy z zakresu ochrony przyrody  możliwe jest uzgodnienie przedłożonego projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, bowiem regionalny dyrektor ochrony środowiska  jest organem ustawowo powołanym do uzgodnień projektów decyzji.

 Projekt przedmiotowej decyzji Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska otrzymał w dniu 23 listopada 2018 r. W myśl treści art. 53 ust. 5c ustawy z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której mowa   w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie decyzji. Z dyspozycji przytoczonego przepisu prawa Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiotowej sprawie skorzystał.

W dniu 17 grudnia 2018 r.  inwestor  w związku z postanowieniem Starosty Piskiego z dnia 03 grudnia 2018 r. dot. nie uzgodnienia w części przedmiotowej decyzji w zakresie spraw dot. ochrony gruntów rolnych zmodyfikował wniosek, w którym wskazał obszar lokalizacji celu publicznego, dotyczącego realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia  na gruntach rolnych  określonych jako RIVa.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane - Nida w dniu 20 grudnia 2018 r., w związku z modyfikacją wniosku polegającą na zmianie terenu objętego wnioskiem, przedłożył do ponownego uzgodnienia projekt decyzji.

Starosta Piski postanowieniem znak: GN.6123.443.2018 z dnia 31.12.2018 r. po przeanalizowaniu nadesłanego projektu decyzji stwierdził, iż na obszarze opracowania planowanej inwestycji występują grunty rolne sklasyfikowane jako RIVa - grunty orne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, które zgodnie  z art. 7 ust. 2 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie wymagają uzyskania zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze. Został spełniony warunek wymagany w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie obejmującym zagadnienie związane z ochroną gruntów rolnych, dlatego też przedmiotowe przedsięwzięcie w tej materii Organ postanowił zaopiniować pozytywnie.

 Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku  postanowieniem znak: BI.ZZI.3.521.7.2019.AB z dnia 2 stycznia 2019 r. uzgodnił pozytywnie projekt decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie melioracji wodnych.

Pismem z dnia 20 grudnia 2018 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida zwrócił się do RDOŚ w Olsztynie z wnioskiem o  ponowne uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, w związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji w obszarze Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008 oraz w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego.

 Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2019 r., znak: WOPN.612.37.121.2018.EBK, RDOŚ w Olsztynie odmówił uzgodnienia ww. projektu decyzji. Na ww. postanowienie zażalenie złożyła spółka P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7,02-677 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika - Annę Warżałę.

Wyjaśnić należy, że inwestycja której dotyczy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego planowana jest do realizacji na części działki nr 317, obręb 12- Ukta, gm. Ruciane-Nida - obszar wiejski, w granicach obszaru Natura 2000 Puszcza Piska PLB280008.
W niniejszej sprawie istotne było zatem wyjaśnienie przez Organ I instancji, czy planowana inwestycja nie stoi w sprzeczności z regulacjami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody ( Dz. U, z 2018r. poz.1614, z późn. zm.) wynikającymi z utworzenia Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz w granicach  Natura 200 Puszcza Piska PLB280008 i obowiązującymi na nich zakazami.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustalił, iż przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest pośród nieruchomości  stanowiących tereny użytkowane rolniczo (głównie jako pastwiska). Przedmiotowe tereny stanowią grunty niezabudowane (najbliższa zabudowa znajduje się w odległości ok. 180 m w kierunku południowym od wnioskowanej działki). Przedmiotowa działka położona jest poza wykształconym układem urbanistycznym wsi Ukta, zatem realizacja ww. inwestycji oznaczałaby wprowadzenie nowej zabudowy na niezurbanizowane do tej pory grunty.

 Należy wyjaśnić, że w odniesieniu do obszaru Natura 2000 ustawodawca poprzez art. 33 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody zakazał podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

 Na wstępie należy wyjaśnić, że Organ I instancji odmówił uzgodnienia ww. projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego  ze względu na to, iż planowana inwestycja może negatywnie wpłynąć na przedmiot ochrony jakim jest kania ruda. W uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia RDOŚ w Olsztynie stwierdził, że „realizacja przedmiotowej inwestycji prowadzić może do bezpośredniego zniszczenia lub uszczuplenia siedliska gatunku ptaka, dla ochrony którego został wyznaczony obszar Natura 2000 Puszcza Piska, fragmentacji siedliska a także zmiany sposobu wykorzystywania przestrzeni przez ptak oraz utraty żerowiska. Taki stan rzeczy może mieć miejsce głownie przez fizyczne zajecie terenu będącego i siedliskiem ww. chronionego gatunku kani rudej, a także poprzez płoszenie ptaków podczas realizacji i eksploatacji inwestycji. Nie bez znaczenia jest również inicjowanie i stymulowanie zabudowy terenów dotychczas niezabudowanych”.

Zgodnie z materiałami pochodzącymi z inwentaryzacji przyrodniczej Mazurskiego Parku Krajobrazowego w bliskim sąsiedztwie działki na której ma zostać zrealizowana inwestycja znajduje się w odległości 150 m 190m (jedno czynne) gniazdo kani rudej (działki nr 387/10 i 317) i czynne gniazdo w odległości 800 m od przedmiotowej działki.  Ponadto w bliskim sąsiedztwie działki nr 317 stwierdzono gniazda orlika krzykliwego: ok. 1,8 km na północny-wschód, 1,8 km  na północ i 1,5 km na południowy zachód od działki inwestycyjnej.

W ocenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Organ I instancji słusznie stwierdził, że teren inwestycji stanowi ważny obszar lęgowy i żerowy dla kani rudej. Biorąc  jednak pod uwagę, że działka nr 317 stanowi również optymalne warunki życia orlika krzykliwego, nie wyklucza się, że realizacja inwestycji spowoduje presję na oba przedmioty ochrony Natura 2000.

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  w Olsztynie analizując wpływ inwestycji na kanię rudą, słusznie zwrócił uwagę, że „mimo niewielkiej skali planowanego przedsięwzięcia, będzie ono powodowało wprowadzenie na analizowanym terenie nowego czynnika antropopresji. Wskazany rodzaj antropopresji  może znacząco oddziaływać na możliwość wykorzystywania analizowanego terenu przez opisany wcześniej gatunek ptaka i powinien podlegać ocenie, której zadaniem będzie określenie czy oddziaływanie to będzie znaczące, czy też nie”.

Podsumowując po przeanalizowaniu całego zgromadzonego materiału Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, postanowieniem znak: DOA-ZPPOH..612.29.2019. KW
z dnia 15 kwietnia 2019 r. postanowił utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

 


P o u c z e n i e


Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła
w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.  Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.


Otrzymują

1. Wnioskodawca,
2. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
3. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
4. a/a.

Sporządziła:
A.O.

 

 

 

 

 

 

Data powstania: środa, 29 maj 2019 11:08
Data opublikowania: środa, 29 maj 2019 11:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 lip 2019 08:44
Opublikował(a): Agnieszka Olszak
Zaakceptował(a): Agnieszka Olszak
Artykuł był czytany: 595 razy