BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica-kompleks VI.

Ruciane- Nida, dn.  30 sierpień 2019 r.

 

    OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica- kompleks VI.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Ruciane- Nida Nr XLVII/385/2017 z dnia 25 października 2017 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica- kompleks VI

 

ogłaszam

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu, w dniach od 09 września 2019 r. do 04 października 2019 r. (włącznie) w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Ruciane - Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida w godzinach 8.00 do 14.00,        w pokoju nr 23, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Karwica- kompleks VI wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida, o godzinie 14.00,     w sali konferencyjnej (pok. nr 4).

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane- Nida należy składać z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia      21 października 2019 r. 

Uwagi mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida,;
 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida,, pokój nr 3;
 • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym,
  o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres e-mail: malgorzata.kaczmarczyk@ruciane-nida.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 700):
 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane- Nida.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:

 

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Ruciane- Nida, Al. Wczasów 4,  12-220   Ruciane-Nida,;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych – inspektor@cbi24.pl;
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida

 

 

 

Data powstania: poniedziałek, 26 sie 2019 11:59
Data opublikowania: poniedziałek, 26 sie 2019 12:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 26 sie 2019 12:12
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 287 razy