BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.67333.12.2019

                        Ruciane-Nida, dn. 26 sierpień  2019 r.

POŚ.6730.12.2019

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm./,  w związku z art. 96 ust. 1, 2 pkt. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z  2018 r., poz. 2081 z późn. zm./

postanawiam

 

nałożyć na inwestora P4 Sp. z o.o. w imieniu którego działa pełnomocnik Pani Anna Warżała, obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie:

  • wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  • karty informacyjnej przedsięwzięcia,
  • poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidziany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  • informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na teren przewidziany pod realizację przedsięwzięcia,

w celu przeprowadzenia przez Niego postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia, dla inwestycji polegającej na budowie stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4 na części działki o numerze ewidencyjnym 317, obręb geodezyjny 12-Ukta, gmina Ruciane-Nida -obszar wiejski, na obszarze Natura 2000.

 

Uzasadnienie

Inwestor  P4 Sp. z o.o. w imieniu którego działa pełnomocnik pani Anna Warżała, wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida  o ustalenie  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie w stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej Operatora P4 na części działki nr 317, położonej w obrębie geodezyjnym Ukta, gmina Ruciane-Nida -obszar wiejski, na obszarze Natura 2000.Planowana inwestycja położona jest na obszarze Natura 2000, ale nie jest bezpośrednio związana z ochroną obszaru Natura 2000 i nie wynika z tej ochrony.  W związku z powyższym, należy zbadać, czy realizacja planowanego przedsięwzięcia nie naruszy przepisów art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm./. Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody, planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.W wyniku analizy dokumentacji sprawy oraz lokalizacji przedmiotowej inwestycji na  obszarze Natura 2000, Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida rozważył, zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm./, przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, czy planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i uznał, iż planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w związku z czym nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 i 5 w/w ustawy, celem przeprowadzenia postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

 

Pouczenie

 Na niniejsze postanowienie nie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie.

 

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca
  2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
  3. strony postępowania
  4. a/a

 

Data powstania: wtorek, 27 sie 2019 13:04
Data opublikowania: wtorek, 27 sie 2019 13:08
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 lis 2019 11:42
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 356 razy