BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, stanowiącej własność Gminy Ruciane-Nida.
1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Kwiatowa
2. Numer działki : 229/8
3. Powierzchnia działki : 650 m2
4. Numer księgi wieczystej KW 12012
5. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 29, o powierzchni użytkowej 47,29 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, usytuowany na I piętrze budynku wielorodzinnego cztero-piętrowego nr 4 w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej . Do lokalu mieszkalnego nr 29 przynależy piwnica o pow. 1,36 m2. Wraz ze sprzedażą wyżej wymienionego lokalu mieszkalnego następuje oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, udziału w wyżej wymienionej działce wielkości 47,29 /2446,00 części oraz taki sam udział w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Budynek mieszkalny nr 4 składa się z 55 lokali mieszkalnych.
Lokal mieszkalny jest przedmiotem sprzedaży na rzecz najemcy posiadającego zawartą umowę najmu na czas nieokreślony.
6. Cena lokalu (wartość rynkowa lokalu ) wynosi 45.540,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych ). Cena udziału w gruncie wynosi 500,00 zł (słownie; pięćset złotych).
Cena sprzedaży lokalu po udzieleniu bonifikaty w wysokości 90% na podstawie uchwały nr V/41/2007 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 31.01.2007 roku wynosi 4.554,00 zł.
(słownie złotych : cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote).
Do ceny sprzedaży lokalu zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XIX/16/2004 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 16.03.2004 roku została przeznaczona do oddania w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat. Nabywca z tytułu nabycia w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie wnosi na rzecz sprzedawcy pierwszą opłatę w wysokości 125,00 zł + 22% VAT tj. 27,50 zł = 152,50 zł przed spisaniem umowy notarialnej natomiast przez dalszy okres użytkowania wieczystego nabywca będzie wnosił do 31 marca każdego roku opłatę roczną wynoszącą 1% wartości udziału w gruncie, co w chwili obecnej stanowi 5.00 zł + 22%VAT tj. 1,10 zł = 6,10 zł.
8. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy.
9. Nabywca uiści należność 4.554,00 zł + 152,50 zł + koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie nr 30 9364 0000 2001 0000 0071 0001 w Banku Spółdzielczym w Rucianem-Nidzie.
10. Pierwszeństwo nabycia lokalu przysługuje najemcy zgodnie z uchwałą nr XI/12/98 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie z dnia 26 marca 1998 roku.
11.Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. 12. Sprzedaż lokalu jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2004 roku Nr 54, poz. 535. 13.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27.07.2007 roku do dnia 17.08.2007 rokuData powstania: piątek, 27 lip 2007 10:22
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 sie 2007 13:59
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 1858 razy