BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

POŚ.6733.19.2019CP

         Ruciane-Nida, 17 grudnia 2019 r.

POŚ.6733.19.2019CP

                                                                                 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTARCYJNEGO

 

 Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida  działając  na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)   oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.)  zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na przebudowie linii nN-0,4 kV z napowietrznej na kablową o długości 130 m w celu zasilenia działki o nr geodezyjnym 103/35  obręb Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida. Inwestycja realizowana na działkach o nr geodezyjnym 3205/9, 388, 61/1, 103/43, 103/35, 61/2, obręb  Ruciane-Nida – obszar miejski.  Inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A Oddział w Białymstoku, działająca przez pełnomocnika Pana Marka Szmigla, Instalatorstwo Elektryczne, ul. Kolejowa 14, 12-220 Ruciane-Nida

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida, pok. nr 23 w godzinach  pracy ww. Organu oraz stosownie do art. 37 § 1 K.P.A. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponadto zgodnie z art. 41 § 1 K.P.A. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu,  w tym adresu elektronicznego.     

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca,
  2. strony postępowania w drodze obwieszczenia,
  3. strony postępowania wg wykazu geodezyjnego,
  4. a/a.

 

                     

Data powstania: piątek, 27 gru 2019 13:10
Data opublikowania: piątek, 27 gru 2019 13:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 sty 2020 10:54
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 246 razy