BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida - ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek

Ruciane-Nida, dnia 03 stycznia 2020 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E 
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida
– ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. 2018, poz. 1945, z późn.zm.)
oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.: Dz. U. 2018, poz. 2081, z późn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Ruciane-Nida uchwały nr LVII/512/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ruciane-Nida – ul. Akacjowa, Harcerska, Dybówek.

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub listownie na adres Urzędu Miasta i Gminny Ruciane-Nida,
Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida w terminie do dnia 05.02.2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                                                                            Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida

                                                                                                                                  Piotr Ryszard Feliński

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:

 

  1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4,
    12-220 Ruciane-Nida;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iodo@ruciane-nida.pl;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
  6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
Data powstania: piątek, 3 sty 2020 13:20
Data opublikowania: piątek, 3 sty 2020 13:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 21 lut 2020 09:06
Opublikował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Zaakceptował(a): Małgorzata Kaczmarczyk
Artykuł był czytany: 323 razy